Αρ. Πρωτ. Δ12Β 1192154 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με βάση τις διατάξεις της περ.α’ της παρ.2 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε.

ΣΧΕΤ: Το αρ. πρωτ. ΔΕΣ Γ 1163265 ΕΞ 2013/24.10.2013 έγγραφο της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Τμήμα Γ’)

 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 107 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι κάθε νομικό πρόσωπο του άρθρου 101 υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.α’ της παρ.2 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι συνεταιρισμοί, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για τα εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτήν.

2. Με τις αριθ. Δ12Β 1080122 ΕΞ 2012/22.05.2012, Δ12Β 1150269 ΕΞ 2010 /12.11.2010 και 1104384/10999ΠΕ/Β0012/13.01.2000 διαταγές μας διευκρινίσθηκε, ότι συνεταιρισμός που συνεστήθη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.602/1915 (ΦΕΚ Α’53) «περί συνεταιρισμών», ανεξαρτήτως του κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα του, δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας της χώρας μας, αλλά υπάγεται στα νομικά πρόσωπα της περ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 και ως τέτοιο πρέπει να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Φ-01.010) μέχρι τη 10η ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ.2 του άρθρου 107.

3. Από  τα  στοιχεία  του  σχετικού  εγγράφου  της  Δ/νσης  Επιχειρησιακού  Σχεδιασμού (τμήμα Γ’), με το οποίο μας διαβίβασε σε φωτοαντίγραφο την από 11.10.2013 αίτηση οικοδομικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης προκύπτει, ότι μέχρι και το οικ. έτος 2012 ο εν λόγω συνεταιρισμός υπέβαλε στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος με λανθασμένο έντυπο, αυτό των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φ-01.012) αντί του ορθού των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φ-01.010), ενώ δεν έχει υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικ. έτους. Ακόμη, προκύπτει ότι με βάση τον α.ν.564/1968, με τον  οποίο  συστάθηκε ο  παραπάνω  συνεταιρισμός,  αποτελεί νομικό  πρόσωπο  ιδιωτικού δικαίου υπαγόμενο στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι περιορισμένης ευθύνης και δεν αποκτά εμπορική ιδιότητα (παρ.2 άρθρου 1).

Σκοπός του εν λόγω συνεταιρισμού είναι η απόκτηση ακινήτων εξοχικών εκτάσεων (ιδιωτικών και δημοσίων) και η διανομή τους στους συνεταίρους μετά την διαρρύθμιση του εντός  και  περιβάλλοντος  χώρου  αυτών  ως  οικοδομήσιμου,  κατάλληλου  για  ανέγερση εξοχικής κατοικίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί όρων δόμησης (παρ.1 άρθρου 2).

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι ο εν λόγω οικοδομικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  κάθε χρόνο με  το έντυπο  των  νομικών  προσώπων  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  (Φ-01.010),  με  βάση  τις διατάξεις της περ.α’ της παρ.2 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε., για τα κάθε είδους εισοδήματά του. Ακόμη, συνάγεται ότι για την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2013 επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της περ.α’ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2523/1997 κυρώσεις.

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας