οικονομική ενημέρωση taxpress

 • Ελάχιστη δόση 15 ευρώ για τα ληξιπρόθεσμα

Σε 12 έως 24 δόσεις, ελάχιστου ύψους 15 ευρώ μηνιαίως, μπορούν να ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, από 1ης Ιανουαρίου, σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλονται ηλεκτρονικά όπου αυτό υποστηρίζεται τεχνικά, ενώ η πρώτη δόση καταβάλλεται τρεις μέρες μετά την υποβολή της αίτησης.

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων στις Φορολογικές Αρχές ληξιπρόθεσμων, έως την ημερομηνία της αίτησης, οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών. Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και οι τυχόν συμβεβαιωμένες υπέρ νομικών προσώπων και τρίτων καθώς και υπέρ του αλλοδαπού Δημοσίου στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν μετά από επιλογή του φορολογούμενου:

 • α) οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
 • β) οι μη ληξιπρόθεσμες έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλές.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, εκκαθαριστικών δηλώσεων φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας, καθώς και των περιοδικών δηλώσεων (ΦΠΑ) που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης.

Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη και για τις ως άνω οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής.

Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όσες περιπτώσεις αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και στις περιπτώσεις που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης ή απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης επιπλέον στοιχεία, πέραν αυτών που μπορούν να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Η ρύθμιση ισχύει με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία διενεργείται εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή. Μόνη η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση δε συνεπάγεται την υπαγωγή του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης, εάν δεν καταβληθεί η πρώτη δόση εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή έγγραφο απαραίτητο για την υπαγωγή στη ρύθμιση προσκομίζεται ή αποστέλλεται στην αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής υπηρεσία ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τα οποία αξιολογούνται ελευθέρως. Η αρμόδια για την έγκριση του προγράμματος ρύθμισης υπηρεσία μπορεί να ζητά περαιτέρω πληροφορίες, στοιχεία ή έγγραφα καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται με ευθύνη του οφειλέτη στους φορείς είσπραξης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορολογούμενου, όπως αυτοί ορίζονται στις οικείες κατ' εξουσιοδότηση της κείμενης νομοθεσίας αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με τη χρήση μοναδικού κωδικού, ο οποίος ονομάζεται «Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.)» και αντιστοιχεί σε κάθε απόφαση ρύθμισης.

Αρμόδιος για την έγκριση της ρύθμισης, την εξέταση των δικαιολογητικών, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων, τη διαπίστωση της απώλειας και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία, ορίζεται ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ή της Υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Στην περίπτωση συνολικής βασικής βεβαιωμένης οφειλής ανά οφειλέτη άνω του 1.500.000 ευρώ, αρμόδια ορίζεται η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ευρώ. Στο ίδιο πρόγραμμα ρύθμισης είναι δυνατόν να υπάγονται οφειλές για τις οποίες χορηγούνται μέχρι 12 δόσεις και οφειλές για τις οποίες χορηγούνται άνω των 12 και μέχρι 24 δόσεις κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίζονται κατά προτεραιότητα αυτές για τις οποίες χορηγούνται άνω των 12 δόσεων.

Στο μεταξύ, με εγκύκλιο του κ. Θεοχάρη προβλέπεται ότι οι φορολογικές αρχές θα στέλνουν ειδοποιητήρια στους οφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από αυτές που αφορούν την κατάσχεση χρημάτων από λογαριασμούς ή εις χείρας τρίτων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο προβλέπεται ότι εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της κατάσχεσης, οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να προχωρούν σε κατάσχεση ή σε άλλα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη αυξηθεί το ακατάσχετο όριο από μισθούς και συντάξεις από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ, καθώς και η μη επιβολή κατασχέσεων για οφειλές έως 500 ευρώ.

Βάσει της εγκυκλίου, στην «ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής – υπερημερίας» θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • α) το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και τα στοιχεία του υπόχρεου,
 • β) ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, εφόσον έχει εκδοθεί,
 • γ) η ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης καθώς και παραπομπές στους αντίστοιχους εκτελεστούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων σχετικών προθεσμιών ημερομηνιών καταβολής και αριθμού δόσεων,
 • δ) το είδος και το ποσό των οφειλόμενων φόρων, των τόκων, των προστίμων, και η φορολογική περίοδος ή περίοδοι ή οι φορολογικές υποθέσεις που αφορούν αυτά, με εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύει νόμιμη ή δικαστική αναστολή πληρωμής,
 • ε) η εντολή καταβολής των ποσών αυτών,
 • στ) ο τρόπος πληρωμής των ανωτέρω,
 • ζ) ο όρος ότι οι τόκοι συνεχίζουν να υπολογίζονται μέχρι την τελική εξόφληση της οφειλής,
 • η) ο όρος ότι εφόσον ο φορολογούμενος δεν προβεί σε εξόφληση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο φορολογούμενος υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του εντός τριάντα (30) ημερών.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απώλειας προγράμματος ρύθμισης οφειλών για τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης δεν απαιτείται η αποστολή ατομικής ειδοποίησης.

 • Έντοκα γραμμάτια από το Δημόσιο

Ποσό ύψους 1,25 δισ. ευρώ θα επιχειρήσει να αντλήσει το υπουργείο Οικονομικών μέσω έκδοσης εξάμηνων εντόκων γραμματίων που θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Τρίτη.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σε ανακοίνωσή του, «την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του ελληνικού δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.250 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 11 Ιουλίου 2014».

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Σημειώνεται ότι για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

 • Όλες οι σημαντικές προθεσμίες για τους φόρους

Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος του 2014, οι οποίες θα εκκαθαρίζονται άμεσα και ο φόρος που προκύπτει θα πρέπει να εξοφληθεί σε τρεις δόσεις μέχρι και το Νοέμβριο του 2014.

Επίσης, σε έξι δόσεις, από τον Ιούλιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2014, θα πληρωθεί ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Αυτά προκύπτουν από το «φορολογικό καλεντάρι» του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιέχει όλες τις ημερομηνίες υποβολής και εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ακινήτων παρακρατούμενων φόρων του έτους 2014, όπως επίσης και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των δόσεων όλων των φόρων, που προκύπτουν από εισοδήματα και ακίνητα.

Επίσης, όλα τα έντυπα των δηλώσεων (εισοδήματος, ακινήτων κ.λπ.) θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSNET.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπ. Οικονομικών:

1. Οι φορολογικές δηλώσεις (έντυπα Ε1) για τα εισοδήματα του 2013, θα πρέπει να υποβληθούν από τις 20 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2014. Ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής, οι φόροι που θα προκύψουν θα πρέπει να εξοφληθούν σε τρεις δόσεις και συγκεκριμένα μέχρι τις 31 Ιουλίου, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014. Σε σύγκριση με το ισχύον σύστημα μέχρι και το 2013, υπάρχει σμίκρυνση κατά ένα μήνα του χρόνου πληρωμής του φόρου εισοδήματος, δεδομένου ότι η τελευταία προθεσμία ήταν η 31η Δεκεμβρίου.

2. Το έντυπο Ε3 (για τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων) οι υπόχρεοι θα μπορούν να το υποβάλλουν από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2014, σε κάθε περίπτωση, πριν από την υποβολή του βασικού εντύπου Ε1.

3. Το έντυπο Ε2 (για τα μισθώματα που εισπράχθηκαν εντός του 2013 και τα κενά κτίσματα) θα υποβληθεί από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2014 και πριν από την υποβολή του βασικού εντύπου Ε1.

4. Η εκκαθάριση όλων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2014 (από την 1η έως την 30ή-6-2014) και τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα προκύψουν θα πρέπει να εξοφληθούν σε έξι μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες θα λήγει στις ακόλουθες προθεσμίες:

 • έως 31-7-2014 η 1η δόση
 • έως 29-8-2014 η 2η δόση
 • έως 30-9-2014 η 3η δόση
 • έως 31-10-2014 η 4η δόση
 • έως 28-11-2014 η 5η δόση
 • έως 31-12-2014 η 6η δόση.

5. Το έντυπο Ε9 ή «δήλωση στοιχείων ακινήτων» του 2014, θα υποβληθεί από όσους είχαν κατά τη διάρκεια του 2013 μεταβολές στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που δήλωσαν με τα έντυπα Ε9 των ετών 2005-2013, καθώς και από όσους απέκτησαν για πρώτη φορά ακίνητα μέσα στο 2013. Η περίοδος υποβολής του Ε9 του 2014 ξεκινά από τις 17 Φεβρουαρίου και λήγει στις 30 Μαΐου του 2014.

6. Για τους φορολογουμένους που δεν είχαν μεταβολές στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους το 2013, ως δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) του έτους 2014 θα λαμβάνεται υπόψη η περιουσιακή κατάσταση, όπως έχει ήδη διαμορφωθεί με βάση τις δηλώσεις Ε9 που υποβλήθηκαν την περίοδο 2005-2013.

7. Οι περιοδικές δηλώσεις (ΦΠΑ-ΦΜΥ κλπ.) θα εξακολουθήσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις τακτές ημερομηνίες που προβλέπονται από το νόμο.

Καταβολή τελών κυκλοφορίας

Τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2015 θα πρέπει να καταβληθούν στο τελευταίο δίμηνο του 2014. Εκκρεμεί η αναθεώρηση του πλαισίου υπολογισμού τους, με αλλαγές στο ύψος των τελών ανάλογα με τον κυβισμό και την εμπορική αξία των αυτοκινήτων, που θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες.

Ανδρέας Χριστοδουλάκης

πηγή: www.minpress.gr