φορολογικοί κώδικες 4+ astbooks

 

Οι συνεχείς αλλαγές και προσθήκες στο νομοσχέδιο περί φορολογίας των ακινήτων οδήγησαν στην ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 4+», με το οποίο επιχειρούμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές τις οποίες επέφερε ο νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) , Ν.4223/2013.

 

Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τις διαφορές που επήλθαν στους νόμους 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.) κατά άρθρο, τις οποίες παραθέτουμε  με τις αιτιολογικές τους εκθέσεις.

 

  • Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις (Ν. 4172/2013)
  • Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις (Ν. 4174/2013)
  • Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  (Ν. 4093/2012).Συμπεριλαμβάνεται και η ΠΟΛ.1004/2013

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται ο Ν.4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α )και η αιτιολογική έκθεσή του καθώς και ο Ν.4224/2013 Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσί


Τέλος ,στο βιβλίο μας θα βρείτε αναλυτικό κατά άρθρο ευρετήριο για κάθε νόμο ξεχωριστά για την διευκόλυνση της αναζήτησης θεμάτων που σας αφορούν.
ου και άλλες επείγουσες διατάξεις.