Αρ. Πρωτ. Δ6A 1196991 ΕΞ 2013

Θέμα: Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 • α)  της  υποπαραγράφου  γ΄  της  παρ.5  του  άρθρου  55  του  ν.  4002/2011  (Α΄180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου –Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν.4038/2012 (Α΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», συμπληρώθηκε με εδάφιο β΄, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013», καθώς και της υποπαραγράφου  δ΄  της  παρ.  6  του  άρθρου  54  του  ν.  4178/2013  (Α΄174) «Αντιμετώπιση  της  Αυθαίρετης  Δόμησης  –  Περιβαλλοντικό  Ισοζύγιο  και  άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27  του ν. 4210/2013 (Α’ 254)    «Ρυθμίσεις    Υπουργείου    Διοικητικής    Μεταρρύθμισης    και    Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
 • β) των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
 • γ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα  Μέτρα  Εφαρμογής  του  ν.  4046/2012  και  του  Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει.
 • δ) του π.δ. 284/1988 (Α΄128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
 • ε) του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,    μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε  Γενική  Γραμματεία Μακεδονίας  –  Θράκης  και  υπαγωγή  στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας  Αιγαίου  και  Νησιωτικής  Πολιτικής»  και  του  π.δ.  189/2009  (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 • στ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
 • ζ)  την  αριθμ.  Δ6Α  1083491  ΕΞ  2013/22-05-2013 (Β΄  1250)  απόφαση  του  Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, εσωτερική διάρθρωση, κατανομή αρμοδιοτήτων και  χρόνος έναρξης λειτουργίας της  Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων».
 • η) της αριθ. Δ6Α 1066361 ΕΞ2012/25-4-2012 (Β΄ 1363) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών   και   Διοικητικής   Μεταρρύθμισης   και   Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης «Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης αυτής, κατανομή και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων της και μεταφορά των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών»   και   της   αριθ.   Δ6Α   1131304   ΕΞ   2013/27-8-2013   (Β΄ 2131) «Αναδιάρθρωση  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Υπουργείου Οικονομικών» όμοιας.

2. Το αριθ. Δ5Α 1191560 ΕΞ2013/12-12-2013   έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Το αριθ ΔΟΑ Φ.4.2./34513/23-12-2013 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4.  Την  αριθ.Δ6Α  1015213  ΕΞ  2013/28-1-2013 (Β΄  130  και  Β΄  372)  απόφαση  του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων και μετονομασίας της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν της αναφερθείσας στο αριθ. Δ5Α 1191560 ΕΞ2013/12-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, που συστήθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1083491 ΕΞ 2013/22-05-2013 (Β΄1250) απόφασή μας, επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μετονομάζεται σε Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης.

2.  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης είναι οι ακόλουθοι:

α) Η ανάπτυξη του πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των λειτουργιών διαχείρισης προϋπολογισμού και ανάλυσης εσόδων, ώστε να υποστηρίζει την επίτευξη των συνολικών στόχων και σκοπών αυτής.

β) Η υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα σε θέματα αποτελεσματικού σχεδιασμού και διαχείρισης οικονομικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

γ) Ο αποτελεσματικός συντονισμός των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η παρακολούθηση της διαχείρισης των έργων της (project management), σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.

 

3. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης διαρθρώνεται σε τρία (3) τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄- Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης

β) Τμήμα Β΄ - Οικονομικής Διοίκησης και Ανάλυσης Εσόδων γ) Τμήμα Γ΄- Διοίκησης και Συντονισμού Έργων

 

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης κατανέμονται στα Τμήματά της, ως κάτωθι:

(α) Τμήμα Α΄− Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης

 • (αα) Η εισήγηση για τον καθορισμό του στρατηγικού σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και για τον σχεδιασμό των έργων και των προγραμμάτων αυτής.
 • (ββ) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος έργων της Γ.Γ.Δ.Ε..
 • (γγ) Ο συντονισμός της δράσης όλων των Γενικών Διευθύνσεων και υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των επιχειρησιακών σχεδίων με το στρατηγικό σχέδιο και μεταξύ τους και η αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και λοιπών πόρων.
 • (δδ) Η  παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της ΓΓΔΕ και η εισήγηση για την λήψη διορθωτικών μέτρων.
 • (εε) Η εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε., σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • (στστ) Ο καθορισμός των τακτικών στόχων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., ο προσδιορισμός δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας, η εξειδίκευσή τους σε γενικούς και ειδικούς δείκτες και η παρακολούθηση της επίτευξης αυτών.
 • (ζζ) Η συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης δημοσίων υπηρεσιών, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • (ηη) Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας της Γ.Γ.Δ.Ε., η οποία υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα και συγχρόνως διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η υποβολή προτάσεων για την βελτίωση των αποτελεσμάτων αυτών.
 • (θθ) Η σύνταξη εκθέσεων στοιχείων και δεδομένων, που αναφέρονται στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας των μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε. και των υπηρεσιών και η παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών.

 

(β) Τμήμα Β΄ - Οικονομικής Διοίκησης και Ανάλυσης Εσόδων

 • (αα) Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), σε συνεργασία με τις υπηρεσίες αυτής και με την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • (ββ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Γ.Γ.Δ.Ε., σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • (γγ) Η εισήγηση για την ανακατανομή των μη μισθολογικών πόρων μεταξύ των υπηρεσιών ή των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε συμφωνία με τις κείμενες δημοσιονομικές διατάξεις.
 • (δδ) Ο εντοπισμός και η ανάλυση Κέντρων εσόδων και κέντρων κόστους ανά τομέα ευθύνης της Γ.Γ.Δ.Ε.
 • (εε) Η επίβλεψη και η διαχείριση των ειδικών λογαριασμών και ταμείων της Γ.Γ.Δ.Ε. (στστ) Η συγκέντρωση των αιτημάτων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. για την προμήθεια εξοπλισμού και υλικών, ο έλεγχος, η έγκριση αυτών και η διαβίβασή τους στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας και της ολοκλήρωσης των προμηθειών.
 • (ζζ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την είσπραξη των εσόδων και η ανάλυση αυτών, σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις και τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., προς υποβοήθηση της λογοδοσίας του Γενικού Γραμματέα.
 • (ηη) Η σύνταξη εκθέσεων διακύμανσης και μεταβολής των εσόδων.
 • (θθ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ως εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. κατά τις συζητήσεις που αφορούν στον καθορισμό των στόχων της Γ.Γ.Δ.Ε. για τα έσοδα.
 • (ιι) Η ανάλυση αποκλίσεων στην απόδοση των φόρων (Tax gap analysis) και η υποβολή διορθωτικών προτάσεων.

 

(γ) Τμήμα Γ΄- Διοίκησης και Συντονισμού Έργων

 • (αα) Η υποστήριξη και η υλοποίηση των έργων μεταρρύθμισης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), μετά από την έγκρισή τους.
 • (ββ) Ο συντονισμός και η κατεύθυνση όλων των δραστηριοτήτων των έργων για την διασφάλιση της κατάρτισης συνεκτικού σχεδίου, καθώς και της ομαλής και έγκαιρης υλοποίησης αυτών, σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο σχέδιο.
 • (γγ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος έργων της Γ.Γ.Δ.Ε, είτε από κοινοτικούς είτε από εθνικούς πόρους, για την αποφυγή επικαλύψεων και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα αυτό, η  παρακολούθηση της  πορείας  εκτέλεσης  των  έργων  και  η  υποβολή  εκθέσεων προόδου αυτών.
 • (δδ) Η αξιολόγηση των έργων και η εισήγηση της λήψης διορθωτικών μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν.
 • (εε)   Η ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνικών διαχείρισης των έργων και η δημιουργία βάσης δεδομένων διαχείρισης των έργων και τήρησης των φακέλων αυτών.
 • (στστ) Η τήρηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την επίτευξη της έγκρισης νέων έργων.

 

5.  Της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης και των Τμημάτων της, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, όλων των κλάδων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων.

Το Τμήμα Γ΄- Διοίκησης και Συντονισμού Έργων στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και από τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

6. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ