Αρ. Πρωτ. ΔΠΕΙΣ Α 1196858 ΕΞ 2013

Θέμα: Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ. 2134 τ. Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ. 43 Α), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλει με αποφάσεις του περιορισμούς και απαγορεύσεις κατά οφειλετών του Δημοσίου που ανάγονται στις συναλλαγές ή στις πράξεις τους και να παρέχει εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας σε κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.

2. Την 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ. 2134 Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, "Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο".

3. Τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι αμυντικές βιομηχανίες της χώρας

4. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ 130 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/24.11.99 ΠΟΛ 1223 (ΦΕΚ 2134 τ. Β), όπως ισχύει, οι λέξεις "29 Νοεμβρίου 2013" αντικαθίστανται με τις λέξεις "31 Ιανουαρίου 2014".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων - Θ. Θεοχάρης