ΠΟΛ: 1024/13-2-2013

Θέμα: Υποκείμενο φορολογικής ενοχής του εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτου που εισφέρεται η χρήση του σε ΟΕ από τον εταίρο - κύριο του ακινήτου, ως αντάλλαγμα της συμμετοχής του σ’ αυτήν.

Σας κοινοποιούμε την 258/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Με τη γνωμοδότηση αυτή διατυπώθηκε κατά πλειοψηφία η γνώμη ότι, επί εισφοράς από εταίρο σε ομόρρυθμη εταιρεία της χρήσεως ακινήτου που ανήκει στην κυριότητα του εταίρου, η οποία γίνεται σε αντάλλαγμα της συμμετοχής του σε αυτήν, σε περίπτωση εκμισθώσεως του εισφερθέντος ακινήτου από την εταιρεία σε τρίτο και εισπράξεως των μισθωμάτων από την ίδια, φορολογικό υποκείμενο και υπόχρεος σε υποβολή της σχετικής φορολογικής δηλώσεως για τα εισπραττόμενα μισθώματα εξακολουθεί να είναι ο εταίρος - κύριος του εισφερθέντος ακινήτου.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ

Η. ΚΑΤΟΥΔΗΣ