Αρ. Πρωτ. Γ99 / 02 / 02 / 10.01.2014

Θέμα: Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.

 

Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

Η διαχείριση των ασφαλιστικών οφειλών άνω των 5.000 € των ασφαλιστικών οργανισμών  Ι.Κ.Α.  –  Ε.Τ.Α.Μ.,  Ο.Α.Ε.Ε.,  Ο.Γ.Α.  και  Ε.Τ.Α.Α.  από  τις  υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ167/τ.Α΄/23-7-2013), οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί με την Εγκύκλιο 55/2013 της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

Η ένταξη στο Κ.Ε.Α.Ο. των μη ρυθμισμένων οφειλών Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ο.Α.Ε.Ε. γίνεται  σταδιακά  μέχρι  31/12/2013  ενώ  οι  οφειλέτες  Ο.Γ.Α.  και  Ε.Τ.Α.Α.  θα υπαχθούν από 1/1/2014.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το διακανονισμό οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ισχύει και για τους οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε., δηλαδή εφαρμόζονται οι διατάξεις των Υποπαραγράφων  ΙΑ.1  –  Πάγια  Ρύθμιση  και  ΙΑ.2  –  Ρύθμισης  Νέας  Αρχής,  της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/ 9-5-2013), όπως ισχύουν.

1. Ένταξη στο Κ.Ε.Α.Ο.

Οι  οφειλέτες  Ο.Α.Ε.Ε.  με  την  ένταξή  τους  στο  Μητρώο  Οφειλετών  Κ.Ε.Α.Ο. αποκτούν Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη (Α.Μ.Ο.).

Οι οφειλές που μεταφέρθηκαν στην αρμοδιότητα του Κ.Ε.Α.Ο. αναφέρονται σε χρονική περίοδο μέχρι 31/10/2013 και αφορούν κύρια εισφορά και τα αντίστοιχα πρόσθετα τέλη.

Από τον ρόλο των καθυστερουμένων εισφορών στο φάκελο οικονομικές κινήσεις οφειλέτη μέσω της οθόνης «Καρτέλα Καθυστερούμενων Οφειλέτη» εμφανίζονται εκτός από το σύνολο των οφειλετών Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και οφειλέτες Ο.Α.Ε.Ε.

Οι οφειλές που διαβιβάστηκαν στο Κ.Ε.Α.Ο., καθώς και μελλοντικές οφειλές, θα εμφανίζονται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Καρτέλα Καθυστερούμενων Εισφορών
Υποκατάστημα Τύπος Σειρά Κωδικός Κίνησης
445 Ο.Α.Ε.Ε Κ 234
445 Ο.Α.Ε.Ε Π1 235
445 Ο.Α.Ε.Ε Π2 236
445 Ο.Α.Ε.Ε Τ 237

 

(1)Στη  στήλη  «Υποκατάστημα»   εμφανίζεται  νέος  κωδικός  αριθμός «445» που αντιστοιχεί στο φορέα Ο.Α.Ε.Ε. .

(2) Στη στήλη «Τύπος» θα φέρει την ένδειξη «Ο.Α.Ε.Ε.»

(3) Στη στήλη «Σειρά» θα εμφανίζει τις τιμές:

 • Κ:  Κεφάλαιο (κύρια εισφορά),
 • Π1:Πρόσθετα Τέλη επί του Κεφαλαίου μέχρι 31/12/2012,
 • Π2:Πρόσθετα Τέλη επί του Κεφαλαίου από 1/1/2013,
 • Τ:  Πρόσθετα Τέλη λόγω εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε..

(4) Στη στήλη «Κωδικός Κίνησης», προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί αριθμοί:

 • 234 που αφορά στην κύρια εισφορά (Κ)
 • 235 που αφορά στα πρόσθετα τέλη μέχρι 31/12/2012 (Π1)
 • 236 που αφορά στα πρόσθετα τέλη από 1/1/2013 (Π2)
 • 237 που αφορά τα πρόσθετα τέλη λόγω εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών (Τ)

Η εκτύπωση των χρηματικών καταλόγων των ανωτέρω οφειλών πραγματοποιείται μέσω του φάκελου «Βεβαίωση Οφειλών»   αφού επιλεγεί ο υποφάκελος «Εκτυπώσεις» και στη συνέχεια επιλεγεί η εκτύπωση «Χρηματικός Κατάλογος».

 

2. Πιστοποίηση Οφειλετών στο Διαδίκτυο

Στους οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. εστάλη ηλεκτρονικά – μέσω e-mail – ενημερωτικό σημείωμα ότι πλέον ανήκουν στην αρμοδιότητα του Κ.Ε.Α.Ο. . Μέσω του ιδίου μηνύματος τους δίνεται η δυνατότητα:

 • Να πιστοποιηθούν ως χρήστες στο διαδίκτυο μέσα από την ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (www.ika.gr) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες.
 • Να ενημερωθούν σε  ποι ά  Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή Ταμειακή Υπηρεσία Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ανήκουν.
 • Να ενημερωθούν αναλυτικά για την εικόνα της οφειλής τους από τον πίνακα χρεών.

Συνημμένα, σας υποβάλλουμε τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πιστοποίησης των οφειλετών για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων (Παράρτημα 1).

Επίσης, προσεχώς θα δοθεί η δυνατότητα στους οφειλέτες, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, να ρυθμίζουν την οφειλή τους με απόφαση ρύθμισης  που θα εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα. Ο οφειλέτης θα επιλέγει το είδος ρύθμισης που επιθυμεί,  ανάλογα  με  την  χρονική  περίοδο  που  αναφέρονται  οι  οφειλές  του.  Η καταβολή των δόσεων θα διενεργείται στα πιστωτικά ιδρύματα με εξαίρεση την πρώτη δόση που θα πρέπει να καταβάλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή Ταμειακή Υπηρεσία Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. .

 

3. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ρύθμισης

Όσον αφορά στα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου οι οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. να ρυθμίσουν με τις διατάξεις της «Νέας Αρχής» ή / και της «Πάγιας Ρύθμισης», ισχύουν όσα προβλέπονται για τους οφειλέτες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. .

 

4. Διαχείριση Αίτησης Ρύθμισης

Ο οφειλέτης Ο.Α.Ε.Ε., ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, υποβάλλει στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή Ταμειακή Υπηρεσία Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., σχετική αίτηση χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση  Υπηρεσιακού Σημειώματος από το φορέα. Η αίτηση πρωτοκολλείται χειρόγραφα και στη συνέχεια, για  την  έκδοση  της  σχετικής  απόφασης,  καταχωρείται  στην  οθόνη  «Αίτηση Ρύθμισης» με τον τρόπο που γίνεται η καταχώρηση σε οφειλέτες Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. .

Ήδη στην εν λόγω οθόνη, το πεδίο «Τύπος Οφειλέτη» προσαρμόστηκε ανάλογα και  συμπεριλήφθηκε  η  ένδειξη  «Ο.Α.Ε.Ε.»  ενώ,  με  την  καταχώριση  του  Α.Μ.Ο., εμφανίζεται  ο  Αριθμός  Μητρώου  Ο.Α.Ε.Ε  στο  πεδίο  «ΑΜΕ/ΑΜΟΕ/ΑΜΑ»  και  τα στοιχεία του οφειλέτη στα αντίστοιχα πεδία, όπως αυτά μεταφέρθηκαν από το μητρώο του Ο.Α.Ε.Ε.. Σε περίπτωση που ο Α.Μ.Ο. δεν είναι γνωστός, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησής του με βάση τον Α.Φ.Μ. .

 

5. Αρμόδιο Διοικητικό Όργανο - Έκδοση Απόφαση Ρύθμισης

Μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υπαγωγής σε ρύθμιση, αρμόδιο διοικητικό όργανο, για την έκδοση απόφασης ρύθμισης των οφειλών που προέρχονται από τον Ο.Α.Ε.Ε., είναι η Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή Ταμειακή Υπηρεσία Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που εντάχθηκε ο ασφαλισμένος – οφειλέτης βάσει του Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Α.Ε.Ε. που ανήκει.

Για την έκδοση απόφασης ρύθμισης στους οφειλέτες που προέρχονται από τον Ο.Α.Ε.Ε., εφαρμόζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το διακανονισμό οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. .

Σημειώνεται ότι, οι εισφορές του Ο.Α.Ε.Ε. προσδιορίζονται και καταβάλλονται ανά δίμηνο. Η δίμηνη εισφορά είναι ενιαία και δεν μπορεί να εισπραχθεί μεμονωμένα για ένα μήνα. Επομένως, οι εισφορές που αναφέρονται στον 10 / 2013 περιλαμβάνουν και τον 09 /2013 και θεωρούνται τρέχουσες και πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ μαζί με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ρύθμισης.

Ακολουθεί,  συνημμένα,  ο  πίνακας  με  την  αντιστοίχιση  των  Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Α.Ε.Ε. για ενημέρωσή σας (Παράρτημα 2).

 

6. Πληρωμή Δόσεων

Οι οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλουν τις δόσεις ρύθμισης στην Περιφερειακή Υπηρεσία  Κ.Ε.Α.Ο.  ή  σε  οποιοδήποτε  Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.  -  Ε.Τ.Α.Μ.,  με  έκδοση γραμματίου είσπραξης ρύθμισης. Στην περίπτωση που δεν είναι γνωστός ο Α.Μ.Ο., ο χρήστης δύναται να αναζητά και να ανακτά τα στοιχεία του οφειλέτη με βάση τον Α.Φ.Μ. .

Τονίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης, που απαιτείται για την υπαγωγή σε ρύθμιση, διενεργείται  αποκλειστικά και μόνο  στην Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή στην Ταμειακή Υπηρεσία Υποκαταστήματος  Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. που εξέδωσε την απόφαση ρύθμισης.

Δεν υπάρχει, επομένως, για αυτή την κατηγορία οφειλετών και μέχρι την ολοκλήρωση  των  σχετικών  διαδικασιών  από  την  υπηρεσία  μας,  η  δυνατότητα καταβολής δόσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, όπως ίσχυε κατά τη ρύθμιση των οφειλών τους από τον φορέα τους. Η δυνατότητα αυτή πρόκειται να ενεργοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών, μέσω των υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων της ΔΙΑΣ.

Σημείωση: Σε περίπτωση που οφειλέτης αμφισβητεί τη συνολική οφειλή του ή μέρος αυτής, θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στο Περιφερειακό Τμήμα Ο.Α.Ε.Ε. που ανήκει.

Για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας ή προβλήματος που ενδεχομένως να προκύψει κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, οι αρμόδιοι υπάλληλοι παρακαλούνται να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210.52.91.765 και 210.52.91.769.

 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο. - ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Στο  ενημερωτικό  σημείωμα  που  αποστέλλεται  στον  οφειλέτη  του Ο.Α.Ε.Ε. του δίνεται η δυνατότητα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της   ιστοσελίδας    www.ika.gr,   να   πιστοποιηθεί   ως   χρήστης   του διαδικτυακού τόπου στην περιοχή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ».

Τα βήματα που ακολουθεί για πιστοποίηση αφού προηγουμένως περάσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες, είναι τα ακόλουθα:

Βήμα 1: Οδηγείται να επιλέξει «Εγγραφή Χρήστη». Με αυτήν την επιλογή μεταφέρεται αυτομάτως στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Βήμα 2: Εισάγει τους κωδικούς που του έχουν αποδοθεί από το TAXISNET.

Βήμα 3: Επιστρέφει  αυτόματα  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Ι.Κ.Α.  – Ε.Τ.Α.Μ. και καταχωρεί τον  κωδικό  χρήστη και το  συνθηματικό  που επιθυμεί  και  συμπληρώνει  τα  υποχρεωτικά  πεδία  που  αφορούν  στα προσωπικά και επαγγελματικά του στοιχεία.

Βήμα 4: Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μεταβεί στον πίνακα χρεών του καθώς  και να ενημερωθεί για την  αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.   ή Ταμειακή Υπηρεσία Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που ανήκει.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΕ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ (ΙΚΑ)

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ (ΙΚΑ) ΓΙΑ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

          ΑΘΗΝΑΣ
 

1532

 

Περιστερίου

 

992

 

Β' ΤΑΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

 

992

Β' ΤΑΜΕΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

 

1533

 

Αγ. Αναργύρων

 

992

 

Β' ΤΑΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

 

992

Β' ΤΑΜΕΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

 

1534

 

Ιλίου

 

992

 

Β' ΤΑΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

 

992

Β' ΤΑΜΕΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

 

 

1942

 

 

Βέροιας

 

 

511

 

 

ΒΕΡΟΙΑΣ

 

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2336 Βόλου

601

ΒΟΛΟΥ

601

ΒΟΛΟΥ
 

 

1940

 

 

Γιαννιτσών

 

 

535

 

 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2034 Γρεβενών

541

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

520

ΚΟΖΑΝΗΣ
2136 Διδυμοτείχου

706

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

702

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
2133 Δράμας

514

ΔΡΑΜΑΣ

510

ΚΑΒΑΛΑΣ
 

 

1939

 

 

Έδεσσας

 

 

513

 

 

ΕΔΕΣΣΑΣ

 

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1535 Ελευσίνας

27

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

27

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
 

 

1738

 

 

Σύρου

 

 

201

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ  

 

995

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
2540 Ζακύνθου

902

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

101

ΠΑΤΡΩΝ
2235 Ηγουμενίτσας

906

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

801

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 

2731

Α΄ Τομέα

Ηρακλείου

 

302

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

302

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

2732

Β΄ Τομέα

Ηρακλείου

 

302

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

302

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2733 Μοιρών

302

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

302

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

2434

 

Θήβας

 

37

 

ΘΗΒΑΣ

 

992

Β' ΤΑΜΕΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

2738 Ιεράπετρας

304

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

302

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2231 Ιωαννίνων

801

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

801

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2132 Καβάλας

510

ΚΑΒΑΛΑΣ

510

ΚΑΒΑΛΑΣ
2641 Καλαμάτας

102

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

102

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2643 Πύλου

102

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

102

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1737 Καλύμνου

402

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

401

ΡΟΔΟΥ
2335 Καρδίτσας

604

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

604

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2440 Καρπενησίου

29

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

23

ΛΑΜΙΑΣ
2035 Καστοριάς

517

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

520

ΚΟΖΑΝΗΣ
 

 

1945

 

 

Κατερίνης

 

 

518

 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2234 Κέρκυρας

901

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

801

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2635 Κιάτου

116

ΚΙΑΤΟΥ

105

ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 

 

1937

 

 

Κιλκίς

 

 

519

 

 

ΚΙΛΚΙΣ

 

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΕ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ (ΙΚΑ)

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ (ΙΚΑ) ΓΙΑ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2031 Κοζάνης

520

ΚΟΖΑΝΗΣ

520

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

2131 Κομοτηνής

702

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

702

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
2634 Κορίνθου

107

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

105

ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2642 Κυπαρισσίας

119

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

102

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1736 Κω

403

ΚΩ

401

ΡΟΔΟΥ
2431 Λαμίας

23

ΛΑΜΙΑΣ

23

ΛΑΜΙΑΣ
2331 Λάρισας

602

ΛΑΡΙΣΑΣ

602

ΛΑΡΙΣΑΣ
2332 Ελασσόνας

602

ΛΑΡΙΣΑΣ

602

ΛΑΡΙΣΑΣ
2538 Λευκάδας

905

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

801

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1732 Λήμνου

207

ΛΗΜΝΟΥ

203

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 

2433

 

Λιβαδειάς

 

26

 

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

 

992

Β' ΤΑΜΕΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

1536 Μεγάρων

35

ΜΕΓΑΡΩΝ

27

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
2536 Μεσολογγίου

25

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

101

ΠΑΤΡΩΝ
1731 Μυτιλήνης

203

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

203

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 

 

1739

 

 

Νάξου

 

 

209

 

 

ΝΑΞΟΥ

 

 

995

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
 

 

1943

 

 

Νάουσας

 

 

512

 

 

ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2537 Ναυπάκτου

112

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

101

ΠΑΤΡΩΝ
2636 Ναυπλίου

111

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

105

ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2134 Ξάνθης

703

ΞΑΝΘΗΣ

510

ΚΑΒΑΛΑΣ
2137 Ορεστιάδας

705

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

702

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
2531 Α΄ Τομέα Πατρών

101

ΠΑΤΡΩΝ

101

ΠΑΤΡΩΝ
2532 Β΄ Τομέα Πατρών

101

ΠΑΤΡΩΝ

101

ΠΑΤΡΩΝ
 

 

1837

 

 

Πολυγύρου

 

 

530

 

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

 

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2232 Πρεβέζης

802

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

801

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2032 Πτολεμαΐδας

527

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

520

ΚΟΖΑΝΗΣ
2541 Πύργου

104

ΠΥΡΓΟΥ

101

ΠΑΤΡΩΝ
2736 Ρεθύμνου

303

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

301

ΧΑΝΙΩΝ
1735 Ρόδου

401

ΡΟΔΟΥ

401

ΡΟΔΟΥ
1734 Σάμου

204

ΣΑΜΟΥ

203

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 

 

1934

 

 

Σερρών

 

 

515

 

 

ΣΕΡΡΩΝ

 

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 

 

1935

 

 

Νιγρίτας

 

 

515

 

 

ΣΕΡΡΩΝ

 

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2739 Σητείας

306

ΣΗΤΕΙΑΣ

302

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2639 Σπάρτης

108

ΣΠΑΡΤΗΣ

105

ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 

 

1831

 

 

25ης Μαρτίου

 

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΕ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ (ΙΚΑ)

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ (ΙΚΑ) ΓΙΑ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

1832

 

 

Τούμπας

 

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 

 

1833

 

 

Φοίνικα

 

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 

 

1834

 

 

Νεάπολης

 

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 

 

1835

Πλατείας

Δημοκρατίας

 

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 

 

1836

 

 

Συντριβανίου

 

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 

 

1931

Αμπελοκήπων

Θεσ/νίκης

 

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 

 

1932

 

 

Ελ. Κορδελιού

 

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

 

996

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 

 

1631

 

 

Κέντρου Πειραιά

 

 

995

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  

 

995

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
 

 

1632

 

 

Κερατσινίου

 

 

995

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  

 

995

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
 

 

1633

 

 

Νίκαιας

 

 

995

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  

 

995

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
2334 Τρικάλων

603

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

604

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2631 Τρίπολης

105

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

105

ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2036 Φλώρινας

516

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

520

ΚΟΖΑΝΗΣ
2435 Χαλκίδας

22

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

22

ΧΑΛΚΙΔΑΣ
2734 Χανίων

301

ΧΑΝΙΩΝ

301

ΧΑΝΙΩΝ
1733 Χίου

202

ΧΙΟΥ

203

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ