ΠΟΛ. 1027/15-2-2013

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ΚΦΕ.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 98/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων .

Με τη γνωμοδότηση αυτή διατυπώθηκε ομόφωνα η γνώμη ότι η αξία της οικοδομής που έχει ανεγερθεί από τον μισθωτή σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή προκειμένου να υπολογισθεί το ετήσιο εισόδημα αυτού (εκμισθωτή) εξ οικοδομών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ΚΦΕ, λαμβάνεται η πραγματική αξία της οικοδομής, η οποία εξευρίσκεται από τα επίσημα βιβλία και λοιπά στοιχεία εκείνου που ανήγειρε την οικοδομή, χωρίς να αφαιρεθούν από την αξία αυτή τα ποσά της επιδότησης που έλαβε ο μισθωτής για την ανέγερση του κτίσματος από το πρόγραμμα LEADER.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ
Γ. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ