Θέμα: Υποχρέωση ή μη ασφάλισης των οχημάτων στις περιπτώσεις χορήγησης προσωρινής άδειας κυκλοφορίας (Μ) καθώς και στις περιπτώσεις άρσης της ακινησίας τους.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, διευκρινίζονται με την παρούσα τα ακόλουθα:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4141/2013 ((81 Α) η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή λειτουργία του αυτοκινήτου, εκτός αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας.

      2.Κατά τη ρητή διατύπωση των προαναφερθεισών διατάξεων η μόνη περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης οχήματος είναι εκείνη της θέσεως αυτού σε κατάσταση ακινησίας. Κατά συνέπεια στις περιπτώσεις που η κατάσταση αυτή αίρεται, έστω και προσωρινά, κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη του με την χορήγηση της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας <<Μ>> για τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στην εγκύκλιό μας ΠΟΛ 1132/3-12-2003, υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος επειδή αυτό τίθεται σε κυκλοφορία έστω και προσωρινά, εφόσον στους σκοπούς της ως άνω διάταξης, όπως φαίνεται και από την εισηγητική έκθεση του νόμου είναι και η «… πάταξη του φαινομένου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων …» (άρθρο 27 αρ. 3 της ως άνω εισηγητικής έκθεσης).

     3.Ενόψει των ανωτέρω από λήψεως της παρούσας, δεν θα χορηγείται, στο εξής προσωρινή άδεια κυκλοφορίας <<Μ>>, στους κατόχους αυτοκινήτων οχημάτων για τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στην εγκύκλιό μας ΠΟΛ 1132/2003, εφόσον προηγουμένως δεν προσκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το οποίο να προκύπτει ότι το εν λόγω όχημα είναι ασφαλισμένο κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό θα κυκλοφορήσει.

Περεταίρω, δεν θα αίρεται η ακινησία οχήματος εάν ο κάτοχος, που αιτείται την άρση, δεν προσκομίσει προηγουμένως το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στην αρμόδια για την ακινησία Δ.Ο.Υ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να ενημερώσει τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4141/2013 στις ανάλογες περιπτώσεις αρμοδιότητάς του.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΙΣΤ. ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                                                        ΕΣΟΔΩΝ

                                                                                                                                   Θ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
-Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα Δημ. Εσόδων
-Γρ. Αναπλ. Γεν. Δ/ντή Φορολογίας
-Δ/νση Τελών & ΕΦ