ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
(Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 εργοδοτών κοινών
επιχειρήσεων»
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ.14/2013 Εγκύκλιος μας.

 

Προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων να  εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή της Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου12/2013, κατά την οποίαεντάσσονται οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.,  Τ.ΑΠ.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του  Ν.4225/2014 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρμογής των  μηχανογραφικών συστημάτων, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφασίζει την παράταση  προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 12/2013 μέχρι 28/2/2014.  Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να  πραγματοποιηθεί εντός των κατά νόμο οριζόμενων προθεσμιών.

                                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                  & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                                    ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ