ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, σας παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των κατωτέρω διατάξεων.
1) ν. 4042/2012 άρθρο 71 παρ.1.
Με την αναφερόμενη παράγραφο προστέθηκε περίπτωση ε΄ στην παράγραφο 3 του άρθρου 35 του ν. 3842/2010, με την οποία ορίζεται ότι, από το έτος 2013, η αξία των  κτιρίων, τα  οποία  ανήκουν  σε  νομικά  πρόσωπα,  είναι  προγενέστερα  των τελευταίων εκατό ετών και έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα ή ως έργα τέχνης και χρήζουν ειδικής προστασίας από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, υπόκεινται σε φόρο με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰). Για  την  απόδειξη  της  συνδρομής  των  πιο  πάνω  προϋποθέσεων,  τα  νομικά πρόσωπα,  υποχρεούνται  να  προσκομίσουν  το  οικείο  ΦΕΚ  από  το  Υπουργείο Πολιτισμού  και  Τουρισμού,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ο  χαρακτηρισμός  τους  ως ιστορικών  και  διατηρητέων  μνημείων,  καθώς  και  βεβαίωση  από  δημόσια  αρχή  ή οποιοδήποτε  επίσημο  έγγραφο  (π.χ.  διαθήκη,  συμβόλαιο  κ.λπ.),  από  το  οποία  να προκύπτει  ότι  το  συγκεκριμένο  κτίριο  είναι  προγενέστερο  των  εκατό  ετών  ή οποιαδήποτε άλλα παραστατικά έγγραφα που πιστοποιούν τους ισχυρισμούς του.

 Για τον υπολογισμό της  μειωμένης αξίας  των βοηθητικών χώρων που έχουν χρήση  κατοικίας  και  έχουν  υπαχθεί  στους  προαναφερθείσες  διατάξεις  ο φορολογούμενος δύναται να ακολουθήσει, για κάθε έτος, τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 της ΠΟΛ 1225/2012 Α.Υ.Ο., υποβάλλοντας το υπόδειγμα 1, με συνημμένη την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση των νόμων 4014/2011 και 4178/2013 (άρθρο 24) και έγγραφο  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  μετατράπηκε  η  χρήση  τους  σε  χώρους κατοικίας.  Στη  διάταξη  αυτή  (μειωμένος  συντελεστής  υπολογισμού  αξίας)  δεν περιλαμβάνονται  οι  ημιυπαίθροι  χώροι  που τακτοποιήθηκαν  με τους  σχετικούς νόμους.
Επισημαίνεται  ότι  όσον  αφορά  τους  τακτοποιούμενους  χώρους  με  το  ν. 3843/2010  (ΦΕΚ  62Α΄)   ισχύουν  τα  αναγραφόμενα  στην  ΠΟΛ  1126/31-5-2011 εγκύκλιο διαταγή (ΑΔΑ: 4Α3ΠΗ-ΟΔ).
4) ν. 3842/2010 άρθρου 29 περ. ιθ΄ και ιζ΄
α) Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου ιθ΄ του άρθρου 29 του ν. 3842/2010,  από το έτος 2011 και επόμενα, απαλλάσσεται από το φόρο ακίνητης περιουσίας το δικαίωμα  υψούν  οικοπέδου  επί  του  οποίου  υπάρχουν  κτίσματα  κατοικιών  ή επαγγελματικών στεγών, εφόσον βρίσκονται σε πυκνοδομημένες περιοχές στις οποίες ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου είναι ανώτερος του 2,5.  Συνεπώς,  σε  όλες  τις  περιπτώσεις  στις  οποίες  απαλλάσσεται  η  αξία  του δικαιώματος υψούν οικοπέδου, για την απαλλαγή υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από το φορολογούμενο αίτηση επανεκκαθάρισης του φόρου (υπόδειγμα 1 της ΠΟΛ 1225/2012 Α.Υ.Ο.), με συνημμένο τον τίτλο του ακινήτου (συμβόλαιο, σύσταση, άδειες οικοδομής κ.λπ.)  για  το οποίο  αιτείται  την απαλλαγή καθώς και  οποιαδήποτε  άλλα παραστατικά έγγραφα που πιστοποιούν τους ισχυρισμούς του. Από τα επισυναπτόμενα έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει ότι τα ακίνητα που υπάρχουν επί του οικοπέδου είναι μόνο  κατοικίες  ή  επαγγελματικές  στέγες  με  τους  τυχόν  βοηθητικούς  χώρους  τους (αποθήκη,  θέση  στάθμευσης),  είτε  έχουν  αναγραφεί  σε  άλλη  γραμμή  είτε  όχι.  Αν υπάρχουν κτίσματα άλλης κατηγορίας δεν χορηγείται η απαλλαγή. Η απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται και στις  περιπτώσεις στις οποίες  δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, αλλά δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης, και δεν χορηγείται όταν τα κτίσματα δεν είναι κατοικία ή επαγγελματική στέγη.
β) Σύμφωνα με την παράγραφο ιζ΄ του άρθρου 29 του ν. 3842/2010, από το έτος 2011 και επόμενα, απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης περιουσίας τα κτίσματα που ανεγείρονται για τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας, εκτός αν στο διάστημα αυτό έχουν εκμισθωθεί  ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο φορολογούμενος στην περίπτωση αυτή υποβάλλει αίτηση επανεκκαθάρισης του φόρου (υπόδειγμα 1 της ΠΟΛ 1225/2012 Α.Υ.Ο.) με συνημμένα τα παραστατικά έγγραφα που πιστοποιούν τους ισχυρισμούς του.  Στην  περίπτωση  αυτή  το  οικόπεδο,  που  αναλογεί  στα  κτίσματα  που απαλλάσσονται,  αναγράφεται  σε  άλλη  γραμμή,  δεδομένου  ότι  η  απαλλαγή  αφορά αποκλειστικά τα κτίσματα. Δεν απαιτείται δήλωση Ε9 στις περιπτώσεις που το οικόπεδο αναγράφεται  στην  ίδια  γραμμή  με  το  κτίσμα.  Συνεπώς  για  να  πραγματοποιηθεί  η επανεκκαθάριση πρέπει να ελεγχθεί η αναγραφή του οικοπέδου. Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν διαγράφονται τα κτίσματα από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Μετά την υποβολή το υ υποδείγματος 1 της ΠΟΛ 1225/2012 Α.Υ.Ο. από το φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις των υπό ανέγερση κτισμάτων για τα οποία δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας, και εάν δεν έχει αναγραφεί το οικόπεδο στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται  να  υποδείξει  στον  υπόχρεο  ότι  πρέπει  να  προηγηθεί  η αναγραφή  τουοικοπέδου στο Ε9, προκειμένου να προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση φόρου ακίνητης περιουσίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι δηλώσεις Ε9 υποβάλλονται χωρίς πρόσθετους φόρους.

 

Ακριβές Αντίγραφο                                                     Ο Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                              Θεοχάρης Θεοχάρης