ΘΕΜΑ: Τροποποίηση  του  άρθρου 6 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ETAΠ-ΜΜΕ).

 

 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3655/2008(Α,58) «Διοικητική και οργανωτική  μεταρρύθμιση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» και του άρθρου 5 του ν.177/1943 (Α,  154).
2. Τις διατάξεις της υ.α. αρ.40055/11439/1169/2009 (Β,1184) «Ανασύνταξη τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του άρθρου   ν.3918/2011) (Α,31) όπως ισχύει .
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005(Α, 98) «Κώδικα  Νομοθεσίας για την  Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

5. Την αρ.95/17-09-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης  Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).
6. Την γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την  αρ.9η/17-12-2013 Συνεδρίαση του  Α΄ κλιμακίου.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση  στον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε   στον Προϋπολογισμό του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ.

Αποφασίζουμε

Στο άρθρο 6  του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) προστίθεται παράγραφος με αριθμό 3 που έχει ως ακολούθως : «3.Το βιβλιάριο ασθενείας ισχύει μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εκδίδεται και ανανεώνεται κάθε έτος με την προϋπόθεση ασφάλισης τριών (3) μηνών στο προηγούμενο εξάμηνο ».

Η απόφαση αυτή  να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Εσωτερική Διανομή                                                             Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Κ.Α.
3) Δ/νση Ασφ.Ασθένειας & Μητρότητας                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Τμήματα Α και Β