ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)  μισθολογικών περιόδων από 1/1/2014 έως 31/12/2014»

 

 

ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 14/2013.

Σας κοινοποιούμε αναλυτικούς πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες  υποβολής μηνιαίων Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομικοτεχνικών  Έργων , περιόδων απασχόλησης από 1/2014 έως 12/2014, οι οποίοι, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών εσόδων,  πρέπει να αναρτούνται διαδοχικά στις μονάδες του Ιδρύματος.  Οι εν λόγω πίνακες είναι διαθέσιμοι και στον διαδικτυακό τόπο του  Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (http://www.ika.gr).  Το παρόν να σταλεί σε επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, επαγγελματικές  οργανώσεις κ.λ.π. της ασφαλιστικής σας περιοχής.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                  Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                             ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                             ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ