ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική  ∆ιοικητική ∆ιαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό  τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισµός  λεπτοµερειών για τη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών  (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής  Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, την εφαρµοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α’ 170/26.07.2013) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 49 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ A’287/31.12.2013),
β) του άρθρου 5 παρ.1 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) Κώδικας Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, όπως ισχύει,
γ) της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου – Ρυθµίσεις για τη ανάπτυξη και την δηµοσιονοµική εξυγίανση – Θέµατα αρµοδιότητας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α΄14)», συµπληρώθηκε µε εδάφιο β΄ µε την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε µε την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013»,

δ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε)των άρθρων 6, 7, 63, 64, 66, 69, 129 και 149 του ν. 2717/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Φ.Ε.Κ. Α 97/17.5.1999 όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 6 και 25 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 45 /9.3.1999), όπως ισχύουν.
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε µε το «άρθρο πρώτο» του Π.∆. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». του π.δ. 284/1988 (Α΄128) «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών», όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»...»
4. Το π.δ.189/2009 (Α' 221) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων».
5. το άρθρο 1 του Π.∆. 65/2011 (Α΄147 «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και

β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης….».
6. Την αριθ. ∆6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού Οικονοµικών «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων  του Υπουργείου Οικονοµικών», όπω τροποποιήθηκε την αριθ. ∆6Α 1125239ΕΞ2013 (Β΄ 2003/14-8-2013) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού Οικονοµικών.
7. Τη µε αριθµό ∆6Α 1118225 ΕΞ 2013/24-7-2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων «Καθορισµός της διάρθρωσης και των αρµοδιοτήτων τη Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 1893/1-8-2013).

8. Τη µε αριθµό ∆6Α 1198069 ΕΞ 2013/30-12-2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων «Μετονοµασία και ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ B’3367/31.12.2013).
9. Την ανάγκη καθορισµού της διαδικασίας και των απαραίτητων λεπτοµερειών, για την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής και αίτησης αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1
Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών (όπως
µετονοµάστηκε η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης)
στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας

1. Ο υπόχρεος, εφόσον αµφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική ∆ιοίκηση και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (άρθρο 2 του Ν. 4174/2013) οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων µε αίτηµα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρµόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη.
2. Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των υποκειµένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών, είναι απαράδεκτη.

 

Άρθρο 2
Αίτηµα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του
αµφισβητούµενου ποσού της πράξης

1. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αµφισβητούµενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι΄ αυτό και γίνει αποδεκτό αίτηµα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλα υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα µε την ενδικοφανή προσφυγή και αίτηµα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αµφισβητούµενου ποσού της πράξης, ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωµή του εν λόγω ποσοστού µόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει µέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως µέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος για την έκδοσή της. Το αίτηµα αναστολής υποβάλλεται µε το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς µε ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ηµέρα µε την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και µέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής άλλως µέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος για την έκδοσ της, η υποχρέωση καταβολής του αµφισβητούµενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωµής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσµης καταβολής του φόρου.
2. Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία µε τα οποία τεκµηριώνονται οι ισχυρισµοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει : α) τα παγκόσµια έσοδα ή εισοδήµατά του από κάθε πηγή κατά το προηγούµενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής .

Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσµια έσοδα ή εισοδήµατα από κάθε πηγή κατά το προηγούµενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε µορφής νοµική οντότητα, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσµια έσοδα ή εισοδήµατα από κάθε πηγή κατά το προηγούµενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων στο κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει ο αιτών καθώς και των φυσικών προσώπων που σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται ατοµικά για τις φορολογικές υποχρεώσεις του αιτούντος. Η περιουσιακή κατάσταση περιλαµβάνει ιδίως τα εµπράγµατα και ενοχικά δικαιώµατα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα µηχανοκίνητα ιδιωτικά µέσα µεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις µετοχές, τα µερίδια, τα δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε µορφής νοµική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.∆. (Ν 4174/2013) και τα εµπράγµατα και ενοχικά δικαιώµατα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί µε τη περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιµώµενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειµενική αξία αυτών. Αν ο αιτών τηρεί λογιστικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. κατά τη διπλογραφική µέθοδο, µε την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισµός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους.

3. Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκοµίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται.

 

Άρθρο 3
Προθεσµία, περιεχόµενο και διαδικασία άσκησης της ενδικοφανούς
προσφυγής

1. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30 ηµερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξεως ή τη συντέλεση της παράλειψης.
2. Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται στην αρµόδια φορολογική αρχή από τον υπόχρεο και πρέπει να αναφέρει του λόγους, τους ισχυρισµούς και τα έγγραφα στα οποία βασίζει το αίτηµά του, να περιέχει τα ακριβή του στοιχεία την προσβαλλόµενη πράξη, τη διεύθυνση στην οποία θα συντελούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου. Σε κάθε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων επικοινωνίας που επήλθε µετά την υποβολή του αιτήµατος της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υπόχρεος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως αυτά στη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών, διαφορετικά οι κοινοποιήσεις γίνονται νοµίµως βάσει των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων. Υπόχρεο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που δεν έχει την κατοικία ή την έδρα του στην Περιφέρεια Αττικής, οφείλει, µε το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής, να διορίζει ως αντίκλητο, πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τον χώρο της εργασίας του εντός αυτής και να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας µε αυτόν (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, επάγγελµα, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο).
3. Ειδικότερα, η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται, προκειµένου για σχολάζουσα κληρονοµιά από τον κηδεµόνα, για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή, για µεσεγγύηση από το µεσεγγυούχο, για πτωχεύσαντα από το σύνδικο, για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική µέριµνα ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς ή γι` αυτόν που τελεί σε δικαστική συµπαράσταση από το δικαστικό συµπαραστάτη και προκειµένου για θανόντα φορολογούµενο από τους κληρονόµους του και εν γένει από κάθε πρόσωπο του άρθρου 64 παρ. 1 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. Για τις όλες τις ως άνω περιπτώσεις, υποχρεωτικώς µε την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής συνυποβάλλονται και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι παραπάνω ιδιότητες.
4. Σε περιπτώσεις κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας, κατά περίπτωση, της φορολογικής αρχής ή τµήµατος ή γραφείου αυτής, που εξέδωσε την πράξη, η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ. υποδοχής, η οποία και την διαβιβάζει σύµφωνα µε τα οριζόµενα, στη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών.
5. Ο υπόχρεος ταυτόχρονα µε την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, συνυποβάλλει στην αρµόδια φορολογική αρχή και ηλεκτρονικό φάκελο
(σε οπτικό δίσκο – CD ή USB κλπ.), στον οποίο περιλαµβάνονται σε µαγνητική µορφή και σε οποιαδήποτε αναγνώσιµη µορφή αρχείου:
α) η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή,
β) η αίτηση αναστολής σε περίπτωση αυτοτελούς υποβολής,
γ) τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επικαλείται (σε ηλεκτρονικά αρχεία), συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986, µε την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχοµένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου.

 

Άρθρο 4
∆ιαδικασία εξέτασης ενδικοφανούς προσφυγής

1. Η ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών ερευνά στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της τα πραγµατικά και νοµικά ζητήµατα των υποθέσεων, λαµβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από τον υπόχρεο, τις απόψεις της αρµόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται µε την υπόθεση. Η διαδικασία διεξάγεται εγγράφως, µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στο παρόν άρθρο.
2. Η ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών, εάν το κρίνει απαραίτητο, δύναται εντός της οριζόµενης προθεσµίας για την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, να καλεί τον υπόχρεο εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, προκειµένου αυτός να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ως προς τα σχετικά ζητήµατα και τους προβαλλόµενους µε την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής λόγους και ισχυρισµούς.
3. Στις περιπτώσεις που µε την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής προσκοµισθούν στη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών νέα στοιχεία ή γίνει επίκληση νέων πραγµατικών περιστατικών, ο υπόχρεος πρέπει να καλείται σε ακρόαση, προκειµένου να εκφράσει εγγράφως τις απόψεις του, αναπτύσσοντας τους προβαλλόµενους µε την ενδικοφανή προσφυγή λόγους και τα τυχόν συνυποβαλλόµενα σε αυτήν νέα στοιχεία ή τα επικαλούµενα µε το αίτηµά του νέα πραγµατικά περιστατικά σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, η ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών δύναται να ζητά από την αρµόδια φορολογική αρχή τη διενέργεια πρόσθετων ελεγκτικών επαληθεύσεων, τάσσοντας ρητή προθεσµία προκειµένου η τελευταία να της αποστείλει το σχετικό πόρισµά της. Ως νέα στοιχεία ορίζονται αυτά τα οποία δεν είχε στη διάθεσή της η φορολογική αρχή και δεν ήταν δυνατόν να τα λάβει υπ’ όψιν της κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόµενης πράξης.
4. Προκειµένου να τύχουν εφαρµογής τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο της παρούσας απόφασης, η ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών κρίνει εάν πρόκειται για νέα στοιχεία ή όχι ή για νέα πραγµατικά περιστατικά, συνεκτιµώντας τα στοιχεία του  φακέλου της υπόθεσης που έχε διαβιβασθεί από την αρµόδια φορολογική αρχή και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον κατά την κρίση της ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών συντρέχει λόγος, η διενεργούµενη ακρόαση διεξάγεται και προφορικώς σε καθορισµένη ώρα και ηµεροµηνία εντός της Υπηρεσίας, ώστε ο υπόχρεος να αναπτύξει λεπτοµερέστερα τους διαλαµβανόµενους στο έγγραφο της ακρόασής του ισχυρισµούς και τα τυχόν συνυποβαλλόµενα µε την ενδικοφανή προσφυγή νέα στοιχεία ή τα επικαλούµενα µε το αίτηµά του νέα πραγµατικά περιστατικά. Στην προφορική ακρόαση συµµετέχουν τρεις τουλάχιστον υπάλληλοι που ορίζονται απ  τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας, µεταξύ των οποίων υπάλληλος που χειρίζεται την υπόθεση και ο προϊστάµενος του αρµοδίου Τµήµατος, καθώς και ο υπόχρεος ο οποίος παρίσταται αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο µε βάση ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από την κατά νόµο αρµόδια αρχή.
6. Η ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών, στο πλαίσιο της κατά τα ως άνω οριζόµενα ειδικής διοικητικής διαδικασίας – ενδικοφανούς προσφυγής, µπορεί να καλεί οποιονδήποτε για να παρέχει πληροφορίες και να αιτείται την προσκόµιση οποιουδήποτε εγγράφου ή άλλου στοιχείου το οποίο κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο της επανεξέτασης της πράξης, τηρουµένων των σχετικών διατάξεων περί επαγγελµατικού απορρήτου και προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. Επίσης µπορεί να προκαλεί γνωµοδοτήσεις ή γνωµατεύσεις αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Οικονοµικών και του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και ιδίως του Ειδικού Γραφείου Νοµικού Συµβούλου Φορολογίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις που το διέπουν.
7. Σε περίπτωση που η πράξη ακυρώνεται για λόγους τυπικής πληµµέλειας, η αρµόδια φορολογική αρχή ενεργεί εκ νέου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών.
8. Οι Υπηρεσίες, οι υπάλληλοι και τα όργανα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων οφείλουν, κατά προτεραιότητα να παρέχουν κάθε πληροφορία ή σχετικό έγγραφο και να αποφαίνονται εντός των τασσοµένων προθεσµιών, σύµφωνα µε τις σχετικές πράξεις και αποφάσεις του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών.

 

Άρθρο 5
Έκδοση της απόφασης

1. Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών εκδίδει, µετά από εισήγηση του ορισθέντος ή των ορισθέντων υπαλλήλων, αιτιολογηµένη απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής και επί της αιτήσεως αναστολής καταβολής που προβλέπεται στο άρθρο 2. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρµόδια φορολογική αρχή. Ειδικά στην περίπτωση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται στην αρµόδια φορολογική αρχή µέχρι τις 28.2.2014, η προθεσµία επεκτείνεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες. Η απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής καταβολής εκδίδεται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής περιέχει και την οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου, το καταλογιζόµενο ποσό και την προθεσµία καταβολής αυτού. Εάν µε την απόφαση ακυρώνεται, µερικά ή ολικά, ή τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, η ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών οφείλει να αιτιολογεί την απόφαση αυτή επαρκώς µε νοµικούς ή και πραγµατικούς ισχυρισµούς.
2. Αν εντός της κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενης προθεσµίας, δεν εκδοθεί απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσµίας. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση, η ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών ενηµερώνει το αργότερο εντός δυο ηµερών από την εκπνοή της προβλεπόµενης για την έκδοση της απόφασης προθεσµίας την αρµόδια φορολογική αρχή για τις δικές της ενέργειες.
3. Αντίγραφο της απόφασης, η οποία αποτελεί εκτελεστό τίτλο, αποστέλλεται άµεσα και στην αρµόδια φορολογική αρχή για τις δικές της ενέργειες.

 

Άρθρο 6
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών δύναται µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ, να µεταβιβάζει στον Υποδιευθυντή Επανεξέτασης και στον Υποδιευθυντή Νοµικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών την αρµοδιότητα έκδοσης και κοινοποίησης των αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσης, όπως ειδικότερα αυτές κατανέµονται για κάθε Υποδιεύθυνση στη µε αριθµό ∆6Α 1198069 ΕΞ 2013/30-12-2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων «Μετονοµασία και ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών». Επίσης δύναται να µεταβιβάζει στον Υποδιευθυντή Νοµικών Θεµάτων την έκδοση και κοινοποίηση των αποφάσεων επί αιτηµάτων επανεξέτασης των ενεργειών της Φορολογικής ∆ιοίκησης που έχουν εκδοθεί µέχρι την 31/12/2013, σε εφαρµογή των διατάξεων για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου σε περίπτωση Φοροδιαφυγής. Ορίζεται ρητά ότι οι µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες µπορούν να ασκούνται παράλληλα και από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Ενδικοφανείς προσφυγές που ασκήθηκαν ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης και είναι εκκρεµείς κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, εξετάζονται από τη µετονοµασθείσα ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 70Β του ν.2238/1994 και τα οριζόµενα στα άρθρα 1 έως 5 της ΠΟΛ. 1209/6.9.2013. Οµοίως και οι ενδικοφανείς προσφυγές που θα ασκηθούν για πράξεις που εκδόθηκαν µέχρι 31/12/2013.

 

Άρθρο 8
∆ηµοσίευση
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο                                                                                               Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας

Θεοχάρης Θεοχάρης