Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ…

 

 

Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) για τις καταστάσεις αυτές και το σύστηµα υποδοχής και ανάρτησής τους.

 

Yπόχρεοι, Περιεχόµενο και Προθεσµίες

1. Ποιό είναι το περιεχόµενο αυτών των καταστάσεων;

Η κατάσταση περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία εκδοθέντων και ληφθέντων τιµολογίων και συγκεντρωτικά στοιχεία λιανικών πωλήσεων και δαπανών. Πιο συγκεκριµένα, κάθε εγγραφή µε τιµολόγια περιέχει: ΑΦΜ αντισυµβαλλόµενου, Περίοδο που Αφορά, Πλήθος Τιµολογίων, Καθαρή Αξία, ΦΠΑ, ενώ οι εγγραφές λιανικών συναλλαγών και απανών είναι παρόµοιες, χωρίς ΑΦΜ αντισυµβαλλόµενου.

 

2. Θα υπάρχει όριο αξίας πάνω από το οποίο θα ισχύει η υποχρέωση υποβολής;

Όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να υποβάλλονται.

 

3. Ποια  είναι  η  καταληκτική  ηµεροµηνία   στην  οποία  θα  υποβάλλονται  οι καταστάσεις αυτές;

Η υποχρέωση υποβολής για τα έσοδα είναι µέχρι την 18η του επόµενου µηνός. Για τα έξοδα δεν υπάρχει προθεσµία, αλλά πρέπει να υποβληθούν προ της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στην οποία θα δηλωθούν.

 

4. Καταργείται η µέχρι τώρα διαδικασία ετήσιας υποβολής αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων µε τις προδιαγραφές που ίσχυαν έως τώρα;

Παραµένει η υποχρέωση ετήσιας συγκεντρωτικής για τις συναλλαγές του 2013 στο παλαιό σύστηµα και µε το παλαιό µορφότυπο. Για τις  συναλλαγές του 2014 προφανώς καταργείται η διαδικασία.

 

5. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

Η υποχρέωση για τις χονδρικές συναλλαγές είναι συγκεντρωτικές εγγραφές ανά ΑΦΜ, αλλά αθροίζονται ξεχωριστά οι συναλλαγές αντίστροφης ροής αξίας (πχ. πιστωτικά τιµολόγια) σε διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ.

Στα έσοδα είναι πάντα ανά ΑΦΜ και ανά µήνα, αλλά στα έξοδα, και µόνο για όσους έχουν απλογραφικά, είναι δυνατόν να υποβληθεί µια εγγραφή ανά ΑΦΜ και ανά τρίµηνο.

Το σύστηµα υποδέχεται και αναλυτικά στοιχεία ανά παραστατικό ή και ανάµεικτα αναλυτικά και συγκεντρωτικά και µπορεί να δηµιουργεί τα συγκεντρωτικά.

 

6. Ποιοί είναι οι τρόποι υποβολής; Μπορεί να γίνει αυτόµατα;

Δίνονται πολλαπλές δυνατότητες (xml upload, web service, σύνδεση µε ΕΑΦΔΣΣ, φόρµα για χειροκίνητη υποβολή) ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις. Όποιον τρόπο και να επιλέξει για τη διαβίβαση των συναλλαγών, θα πρέπει τουλάχιστον µία φορά το µήνα να µπαίνει ο διαχειριστής ή ο εξουσιοδοτηµένος λογιστής στο σύστηµα, ν!α ελέγχει και να τροποποιεί την κατάστασή της, και να την υποβάλλει.

 

7. Με ποιον τρόπο θα υποβάλλονται οι εκπρόθεσµες ή διορθωτικές καταστάσεις;

Το σύστηµα επιτρέπει τη προσθήκη και τροποποίηση οποιασδήποτε εγγραφής µέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονοµικού έτους και πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης  ΦΠΑ.  Κυρώσεις  επιβάλλονται  για  εκπρόθεσµες  (πέραν  της  18  του επόµενου µηνός) προσθήκες ή τροποποιήσεις στις εγγραφές εσόδων.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που υποβάλλονται θα πρέπει να συµβαδίζουν µε τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, άρα αν υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ, θα πρέπει πρώτα να τροποποιείται ανάλογα η κατάσταση φορολογικών στοιχείων.

 

8. Θα υπάρχουν ακυρωτικές εγγραφές;

Δεν υπάρχουν ακυρωτικές, θα πρέπει απλά να τροποποιούνται ή να διαγράφονται οι ανάλογες εγγραφές.

 

9. Αν µια εταιρία απαλλάσσεται από ΦΠΑ, θα υποβάλλει στοιχεία; Και τι πρέπει να κάνουν οι αντισυµβαλλόµενοί της;

Ναι θα υποβάλλει, η υποχρέωση υποβολής είναι ανεξάρτητη της απαλλαγής ΦΠΑ. Οι αντισυµβαλλόµενοι δηλώνουν ότι αναγράφεται στα ανάλογα παραστατικά.

 

10. Όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις, στην περίπτωση που µια επιχείρηση έχει περισσότερες από µία ταµειακές µηχανές, τα στοιχεία θα αποστέλλονται ανά εταιρεία συγκεντρωτικά ή ανά ταµειακή µηχανή;

Ζητούνται υποχρεωτικά ανά ταµειακή. Για ένα διάστηµα προσαρµογής, θα γίνονται δεκτές και συγκεντρωτικές δηλώσεις.

 

11. Οι πιστωτικές ΑΠΥ πού υποβάλλονται; Οι λιανικές πωλήσεις από ΕΑΦΔΣΣ πού υποβάλλονται;

Και  οι  δύο  περιπτώσεις  συµψηφίζονται  µε  τις  χειρόγραφες  και  εκτός  ταµειακής συναλλαγές και υποβάλλονται µε ένδειξη “Χωρίς ταµειακή”.

 

12. Π!ου υποβάλλονται οι ΑΠΥ προς ιδιώτες από ελεύθερο επαγγελµατία;

Αθροίζονται µαζί µε τις λιανικές πωλήσεις.

 

13.  Όσον αφορά τα έξοδα που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις από ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ που έχουν εκδοθεί σε όνοµα τρίτου (ιδιοκτήτη  του ακινήτου), θα συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις ή όχι και µε ποιο τρόπο;

Θα συµπεριλαµβάνονται συγκεντρωτικά ανά µήνα ή ανά τρίµηνο για τα απλογραφικά σε µία εγγραφή δαπανών, χωρίς αντισυµβαλλόµενο.

 

14. Σε περίπτωση που ένας υπόχρεος λάβει ένα τιµολόγιο καθυστερηµένα (πχ λόγω ταχυδροµείου), µε τί περίοδο αναφοράς το καταχωρεί στο σύστηµα;

Μπορεί να το καταχωρήσει είτε µε την περίοδο που το υποβάλλει είτε µε την περίοδο που εκδόθηκε: ο κανόνας είναι ότι θα πρέπει να το βάλει στην ίδια περίοδο που το ήλωσε και στην περιοδική ΦΠΑ.

 

15. Ένας υπόχρεος έχει επιλέξει να στέλνει συγκεντρωτικές εγγραφές groupedExpenses: Μπορεί να επιλέξει να µη στέλνει  πιστωτικά  (credit εγγραφές), αλλά να βάζει απευθείας την καθαρή θέση µε κάθε αντισυµβαλλόµενο

Όχι, υποχρεωτικά τα παραστατικά αντίστροφης αξίας αθροίζονται ξεχωριστά σε διακριτή εγγραφή.

 

16. Σε περιπτώσεις τιµολογίων µε εισφορές, παρακρατήσεις ή άλλους φόρους, τί «καθαρό ποσό» δηλώνεται;

Το Καθαρό Ποσό που δηλώνεται είναι το σύνολο της προ ΦΠΑ αξίας.

 

17. Στα έξοδα ο ΦΠΑ όπως προκύπτει από τα φορολογικά στοιχεία µπορεί να διαφέρει από το ΦΠΑ που τελικά εκπίπτει ο λήπτης. Τι συµπληρώνεται στην κατάσταση, δεδοµένου ότι θα υπάρχει διασταύρωση µε τις δηλώσεις ΦΠΑ;

Για τις χονδρικές πρώτα ζητείται η συµφωνία των αντισυµβαλλοµένων και µετά η συµφωνία µε τη δήλωση ΦΠΑ. Άρα όπου διασταυρώνεται πληροφορία στο σύστηµα ΜΥΦ, συµπληρώνεται αυτό που γράφει το παραστατικό, ενώ αυτό που εκπίπτει δηλώνεται στην περιοδική ΦΠΑ.

Στην εγγραφή δαπανών που δε διασταυρώνεται η ΜΥΦ, συµπληρώνεται αυτό που εκπίπτει.

 

18. Πως δηλώνονται οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε άλλο νόµισµα εκτός ευρώ;

Οι συναλλαγές δηλώνονται κατόπιν µετατροπής των αξιών τους σε ευρώ σύµφωνα µε την ισοτιµία που ανακοινώνει µηνιαία η Δνση ΦΠΑ του ΥΠΟΙ.

 

19. Αυτοτιµολόγηση, όπου εκδότης είναι ο ίδιος ο λήπτης που εκδίδει τιµολόγιο για λ!ογαριασµό του προµηθευτή του. Ποιός δηλώνει και τί;

Ο εκδότης του τιµολογίου θα το συµπεριλαµβάνει στα έξοδά του ως λήπτης. Ο προµηθευτής θα υποχρεούται και αυτός να υποβάλλει τα στοιχεία ως έσοδο (είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά).

 

20. Περίπτωση ανάθεσης τιµολόγησης, πχ ελληνικό υποκατάστηµα πολυεθνικής που δεν τιµολογεί απευθείας, αλλά εκδίδει τιµολόγια µέσω της µητρικής (µε τη διαδικασία της ανάθεσης). Παραµένει η υποχρέωση υποβολής;

Ναι, από το ελληνικό ΑΦΜ.

 

21. Εταιρίες που αποτελούν Φορολογικούς Αντιπρόσωπους εταιριών του εξωτερικού: Ειδικότερα στις περιπτώσεις που εκδίδονται τιµολόγια από φορολογικό αντιπρόσωπο για πωλήσεις που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα για λογαριασµό πελάτη τους πώς θα διαχωρίζονται τα έσοδα του φορολογικού α!ντιπροσώπου από τα έσοδα του πελάτη τους;

Δε θα διαχωρίζονται, αναλαµβάνοντας όλες τις υποχρεώσεις των πελατών τους, θα τα περάσουν ως δικά τους έσοδα.

 

22. Εταιρίες που είναι VAT registered στην Ελλάδα κατά ΠΟΛ.1113/22.5.2013 είναι υπόχρεοι;

Ναι.

 

23. Σε ποιούς αφορά η ένδειξη “Μη Υπόχρεου” που δηλώνεται στα έξοδα;

Αφορά σε ιδιώτες χωρίς βιβλία λόγω χαµηλού ετήσιου τζίρου, ο λήπτης το δηλώνει µε το ΑΦΜ τους και µε την ένδειξη, ώστε να µην αναµένεται διασταύρωση.

 

24. Τιµολόγια  αγορών από ιδιώτες: περιλαµβάνονται  κανονικά στα έξοδα µε  το ΑΦΜ του ιδιώτη;

Ναι, µε την ένδειξη “Μή Υπόχρεου”.

 

25. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, όπου τα τιµολόγια που εκδίδονται προσµετρούνται και στις αποδείξεις λιανικής (εκδίδονται σε αντικατάσταση των αποδείξεων).

Θα δηλωθούν µια φορά στη χοντρική και θα αφαιρεθούν από τη λιανική (από το πεδίο που αθροίζονται οι χειρόγραφες λιανικές).

 

26. Θα διατηρηθεί η δυνατότητα υποβολής ανά υποκατάστηµα;

Ναι, µια επιχείρηση µπορεί να υποβάλλει ανά υποκατάστηµα εφόσον το επιλέξει, αποκλειστικά µε µεταφόρτωση αρχείου - upload xml. Εφόσον κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, δε θα µπορεί να υποβάλλει συνολικά.

 

27. Υποβάλλονται συναλλαγές µε αντισυµβαλλόµενους στο εξωτερικό;

Όχι, υποβάλλονται χονδρικές συναλλαγές µόνο µε ελληνικά ενεργά ΑΦΜ.

 

Αποστολή Στοιχείων και Μορφότυπος Αρχείου

28.  Τί είδος αρχείου γίνεται δεκτό; Υπάρχουν περιορισµοί;

Ο µόνος τύπος αρχείου που γίνεται δεκτός από την εφαρµογή είναι xml.

Το σύστηµα υποστηρίζει συµπίεση zip, συγκεκριµένα:

  • Web Service: υποστηρίζεται µόνο zip (µε ένα xml αρχείο µέσα στο zip).
  • Web Upload: υποστηρίζεται και xml αρχείο και zip (µε ένα xml αρχείο µέσα στο zip).

Το µέγιστο µέγεθος αρχείου που υποστηρίζεται είναι 4ΜΒ.

 

29. Ο υπόχρεος µπορεί να στείλει στοιχεία αποσπασµατικά µε διαφορετικά αρχεία (πχ. χωριστά τα στοιχεία πωλήσεων και µε άλλο αρχείο τα στοιχεία αγορών);

Ναι, χωρίς περιορισµούς.

 

30. Κάθε αρχείο µπορεί να έχει ένα ή περισσότερα πακέτα-packages, δηλαδή δεν ε!ίναι υποχρεωτικό να περιλαµβάνονται όλα τα πακέτα (πχ µε µηδενικές τιµές);

Ναι, µπορεί.

 

31. Υποστηρίζεται «υβριδική» ενηµέρωση, όπου ο ίδιος υπόχρεος µπορεί να στέλνει αναλυτικά στοιχεία για ένα αντισυµβαλλόµενο και συγκεντρωτικά για έναν άλλο;

Ναι, µε χρησιµοποίηση ξεχωριστών πακέτων.

 

32. Στην  περίπτωση  αποστολής  αναλυτικών  στοιχείων,  θεωρητικά  µπορεί  να προκύψει  η  περίπτωση  να  συµπίπτει  το  unique_id  δ ιαφ ορετ ικών παραστατικών στην ίδια περίοδο (πχ έκδοση από 2 διαφορετικά υποκαταστήµατα ή ακόµα µπορεί να συµπίπτει ο αριθµός ενός τιµολογίου µε ένα τιµολόγιο / δελτίο αποστολής).  Είναι αποδεκτό ή πρέπει να το αντιµετωπίσει ο αποστολέας?

Είναι αποδεκτό, το unique_id είναι απλά πληροφοριακό στοιχείο για τον υπόχρεο, δεν αξιοποιείται ούτε ελέγχεται από το σύστηµα.

 

33. Τι συµβαίνει σε ήδη απεσταλµένες εγγραφές του ίδιου µήνα όταν αποστέλλεται ε!γγραφή µε “replace”;

Το  replace  διαγράφει  όλες  τις  (αναλυτικές  και  συγκεντρωτικές)  εγγραφές  για  την περίοδο, και άρα στο replace πρέπει να συµπεριληφθούν όλες ξανά, έστω κι αν χρειάζεται να διορθωθεί µόνο µια εγγραφή.

 

34. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί η επιλογή “replace” για να αποσταλούν εγγραφές συνολικά (συγκεντρωτικά ή αναλυτικά)  για πρώτη φορά για µια περίοδο;

Ναι.

 

35. Τι συµβαίνει σε ήδη απεσταλµένες εγγραφές του ίδιου µήνα όταν αποστέλλεται ε!γγραφή µε “incremental”;

Το incremental εκτελεί διαγραφή ή τροποποίηση συγκεντρωτικών εσόδων µόνο για τα ΑΦΜ  αντισυµβαλλόµενων  που  υπάρχουν  στο  τρέχον  xml  αρχείο.  Δηλαδή  δε διαγράφει το σύνολο των συγκεντρωτικών εσόδων στην περίοδο αναφοράς. Αυτό σηµαίνει στην περίπτωση του incremental ότι όταν έχουµε νέο τιµολόγιο για ένα ΑΦΜ, θα πρέπει να συµπεριλάβουµε για το συγκεκριµένο ΑΦΜ αντισυµβαλλόµενου ξανά λα τα τιµολόγια στην περίοδο αναφοράς.

 

36. Σε  περίπτωση  που  από  λάθος  έχει  κατατεθεί  ένα  τιµολόγιο  για  έναν αντισυµβαλλόµενο, ενώ θα έπρεπε να µην υπάρχει εγγραφή γι’ αυτόν, πώς διορθώνεται;

Μπορείτε να υποβάλετε νέα συγκεντρωτική τύπου “incremental” µε µηδενικές αξίες για τον συγκεκριµένο αντισυµβαλλόµενο.

 

37. Ένα αρχείο µπορεί να περιέχει το σύνολο των εγγραφών για µια περίοδο µε λογική replace ώστε να γίνεται εξ αρχής ενηµέρωση και ταυτόχρονα να έχει ένα !ackage για άλλη περίοδο που να είναι incremental;

Όχι, µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί άλλο αρχείο για διαφορετική περίοδο.

 

38. !Πώς υποβάλλονται οι λιανικές πωλήσεις;

Υποβάλλονται  διακριτά  µηνιαία  αθροίσµατα  µε  τον  κωδικό  της  Ταµειακής  (ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ κλπ.) όπως αυτός είναι δηλωµένος στο taxis στο πεδίο το πεδίο cashreg_id. Οι λιανικές µέσω ΕΑΦΔΣΣ και από ταξίµετρα συναθροίζονται σε διακριτό πεδίο µε χειρόγραφα και αποδείξεις επιστροφής και υποβάλλονται µε κενή ένδειξη στο πεδίο cashreg_id ή “χωρίς ταµειακή” στο site της εφαρµογής.

Μεταβατικά, θα επιτραπεί να υποβάλλονται οι λιανικές πωλήσεις από το σύνολο των ταµειακών µε την τιµή “0” στο πεδίο cashreg_id ή “Όλες οι ταµειακές” στο site της εφαρµογής.

Αν γίνει η συνολική υποβολή, δε θα επιτρέπεται να υποβάλλονται ταυτόχρονα και αναλυτικά ανά ταµειακή και αντίστροφα.

 

39. Το otherExpenses αντιµετωπίζεται πάντα µε τη λογική το full replace για την π!ερίοδο που αφορά (είναι το µόνο που δεν υποστηρίζει action);

Ναι.

 

40. Πότε και πώς συµπληρώνεται το πεδίο υποκατάστηµα;

Το  υποκατάστηµα  συµπληρώνεται  µόνο  στην  περίπτωση  που  χρησιµοποιείται  η δυνατότητα,  αλλιώς  είναι  κενό  (που  σηµαίνει  συνολική  υποβολή  για  το  ΑΦΜ).

Υποβολή ανά υποκατάστηµα αποκλείει τη συνολική υποβολή και αντίστροφα.

Εφόσον συµπληρώνεται, το περιεχόµενο είναι ένας αριθµός από 0 (που σηµαίνει έδρα) έως 9999, όπως τα έχει δηλώσει η επιχείρηση στο taxis (το λογιστήριο οφείλει να γνωρίζει), και όπως τα υπέβαλλε και στην ετήσια κατάσταση πελατών- προµηθευτών. Σηµειώνεται ότι µπορεί να µην είναι συνεχόµενοι αριθµοί, εφόσον ορισµένα υποκαταστήµατα µπορεί να απενεργοποιηθούν.