Αρ. Πρωτ. T01 / 652 / 4 / 22.01.2014

 

 

Θέμα׃ Διευκρινήσεις ως προς την καταβολή εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

Σχετ.: Εγκ. 8/2014 και Γ.Ε. Ε40/11/16-1-2014 της Διεύθυνσής μας

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και επειδή, με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2 Α΄) προβλέπεται ότι, «με   απόφαση   του   Υπουργού  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου και μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ, κ.α., καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στα οικεία ταμεία, το ύψος της αποζημίωσης – προμήθειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για το σχετικό έργο, καθώς επίσης ρυθμίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου», εν αναμονή της έκδοσης, της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και προκειμένου να διευκολυνθούν, οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων καθώς και οι ήδη ασφαλισμένοι αυτοαπασχολούμενοι του Ε.Τ.Ε.Α., για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τους ως προς την καταβολή εισφορών υπέρ Ε.Τ.ΕΑ., σας γνωρίζουμε τα παρακάτω ׃

Μετά και από το 20-1-2014 Δελτίο Τύπου του Ε.Τ.Ε.Α., οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών   Κοινών Επιχειρήσεων υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., θα καταβληθούν ενιαία με αυτές υπέρ  ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ + Ε.Τ.Ε.Α.), κατά τα γνωστά και εντός των κατά τον νόμο οριζομένων προθεσμιών.

Επίσης, οι εισφορές των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του  Ε.Τ.Ε.Α.  (Κρεοπώλες  –  Εκδοροσφαγείς, Χημικοί,  Εκπαιδευτικοί Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης που είναι Ιδιοκτήτες Εκπαιδευτηρίων, Ηλεκτρολόγοι), θα καταβληθούν, στον Α.Μ.Ε. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που τους έχει αποδοθεί, ως αυτοαπασχολούμενοι, κατά την απογραφή τους στο Μητρώο Εργοδοτών ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, μέσω  Τραπεζών, κατά τα γνωστά και εντός των κατά τον νόμο οριζομένων προθεσμιών.

Υπενθυμίζεται ότι, οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4225/2014 (Εγκ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. 8/2014).

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ - ΡΟΒΕΡΤΟΣ  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ