3.Β.38 Μετατροπή δημοτικών επιχειρήσεων σε Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ

 

 

 

1. Η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος στην παράγραφο 7 του 1032888/10446/18.4.2008 εγγράφου της προς εσάς το οποίο κοινοποιήθηκε και στην υπηρεσία μας αναφέρει ότι επί μετατροπής υφιστάμενων δημοτικών επιχειρήσεων  σε  Ανώνυμες  Εταιρείες  ΟΤΑ  και  κοινωφελείς  επιχειρήσεις επειδή με την παράγραφο 8 του άρθρου 269 του ν.3463/2006 η προερχόμενη επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως «νέα» θα υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ειδικότερα από τη μετατρεπόμενη επιχείρηση για το χρονικό διάστημα μέχρι το χρόνο ολοκλήρωσης της μετατροπής και από την προερχόμενη από το  μετασχηματισμό εταιρεία για τα εισοδήματα που προκύπτουν από το χρόνο αυτό και μετά.

2. Έπειτα από τα ανωτέρω και επειδή η προερχόμενη από το μετασχηματισμό ανώνυμη εταιρεία ή κοινωφελής επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως νέο πρόσωπο θα πρέπει να θεωρηθούν νέα φορολογικά βιβλία και στοιχεία επ’ ονόματι των προσώπων αυτών, ακόμη και στην περίπτωση που η μετατρεπόμενη επιχείρηση  τηρούσε  ίδιας  κατηγορίας  φορολογικά  βιβλία.  Η  θεώρηση  των νέων βιβλίων θα πρέπει να γίνει μέχρι τη 15η ημέρα ή το τέλος του επόμενου μήνα (επί μηχανογραφικής τήρησης) από το χρόνο ολοκλήρωσης της μετατροπής προκειμένου να καταχωρηθούν σ’ αυτά οι πράξεις και συναλλαγές που θα διενεργηθούν από τη νέα εταιρεία από τον πιο πάνω χρόνο. (Σ.Σ. πλέον  έχει  καταργηθεί  η  υποχρέωση  θεώρησης  όλων  των  βιβλίων)

3. Τέλος, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη διοίκηση (έγγραφό μας 1049121/500/0015/25.6.1991 και εγκύκλιος 1055240/439/0015/ ΠΟΛ.1131/9.5.1995) τα οποία τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής και στην εν θέματι αναφερόμενη περίπτωση, επειδή κατά το στάδιο του μετασχηματισμού ανακύπτουν  διαδικαστικές  δυσχέρειες  και  πρακτικά  προβλήματα  ως  προς την έκδοση των φορολογικών στοιχείων στο όνομα της νέας εταιρείας μετά την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, τη χορήγηση Α.Φ.Μ., την εκτύπωση φορολογικών στοιχείων και τη θεώρηση αυτών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιτρέπεται για εύλογο χρονικό διάστημα, που εν προκειμένω δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών να χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές που θα διενεργηθούν στο χρονικό αυτό διάστημα, τα φορολογικά στοιχεία των μετασχηματιζόμενων εταιρειών. Είναι αυτονόητο ότι τα στοιχεία αυτά, που θα εκδοθούν κατά τη διάρκεια του πιο πάνω χρονικού διαστήματος  στο  όνομα  της  μετατραπείσας  εταιρείας  καταχωρούνται  στα βιβλία του νομικού προσώπου που προήλθε από το μετασχηματισμό. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι τα φορολογικά στοιχεία που θα εκδοθούν από τη μετατρεπόμενη εταιρεία, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, θα  περιληφθούν  στις   συγκεντρωτικές  καταστάσεις  της  παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Σ.Σ. Πλέον άρθρο 10 του ΚΦΑΣ) της ίδιας (μετατρεπόμενης εταιρείας), ασχέτως του ότι αυτές οι συναλλαγές θεωρούνται ως συναλλαγές της νέας εταιρείας στα βιβλία της οποίας και μεταφέρονται, δεδομένου ότι ο Α.Φ.Μ. του κάθε επιτηδευματία αποτελεί το μοναδικό στοιχείο ταυτότητας με το οποίο επιτυγχάνεται η μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων των συγκεντρωτικών καταστάσεων. (1055221/324/0015/19.5.2008)

 

3.Β.39 Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66α του ν.2190/1920.

(…) 2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 66α του κ.ν.2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 66 του ν.3604/2007, ορίζεται, ότι η μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία γίνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Στη σχετική απόφαση πρέπει να περιλαμβάνονται οι όροι του καταστατικού της ομόρρυθμης ή της ετερόρρυθμης εταιρείας.

Από τη συντέλεση των δημοσιεύσεων και των διατυπώσεων δημοσιότητας κατά το άρθρο 42 του Εμπορικού Νόμου και το άρθρο 7β του κ.ν.2190/1920 για τη γενόμενη μετατροπή, η μετατρεπόμενη ανώνυμη εταιρεία συνεχίζεται με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την επέλευση της μετατροπής, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της νέας εταιρείας, χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.

Από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προβλέπεται εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ανώνυμης εταιρείας από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920, όπως στην περίπτωση της μετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 66 του κ.ν.2190/1920.

3. Με τις αρ.1074216/11042/Β0012/23.08.2005, 1018533/10228/Β0012/ 28.03.2000 και 1001193/10016/Β0012/13.05.1999 διαταγές μας έχει γίνει δεκτό, ότι κατά τη μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με τις γενικές διατάξεις συνεχίζεται το ίδιο νομικό πρόσωπο και δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού από τη μετατρεπόμενη εταιρεία κατά το χρόνο της μετατροπής, αλλά υποβάλλεται μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος από την Ε.Π.Ε. με την οποία δηλώνονται τα εισοδήματα ολόκληρης της χρήσης, δηλαδή και αυτά που είχαν προκύψει κατά το διάστημα λειτουργίας της εταιρείας με τη μορφή της Α.Ε.

4. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι η διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας, λόγω κρίσιμων οικονομικών προβλημάτων (ραγδαία πτώση κύκλου εργασιών, διοικητικά και άλλα λειτουργικά έξοδα κλπ.), αποφάσισε τη μετατροπή της σε ομόρρυθμη εταιρεία με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 66α του κ.ν.2190/1920.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι μετά τη μετατροπή της εταιρείας σας σε Ο.Ε. με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 66α του κ.ν.2190/1920, αυτή συνεχίζεται κατά ρητή διατύπωση του νόμου με τη μορφή της ομόρρυθμης και επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού. Κατά συνέπεια, θα υποβληθεί μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος από την ομόρρυθμη εταιρεία με την οποία θα δηλωθούν τα εισοδήματα ολόκληρης της χρήσης (1/7/2007 – 30/6/2008), δηλαδή και αυτά που θα έχουν προκύψει κατά το διάστημα λειτουργίας της εταιρείας σας με τη μορφή της Α.Ε. Επίσης, συνάγεται ότι κατά την ανωτέρω μετατροπή δεν προκύπτει υπεραξία υπαγόμενη σε φορολογία λόγω μη εκτιμήσεως του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης  ανώνυμης  εταιρείας. Τέλος,  σας  γνωρίζουμε  ότι  δεν  είναι δυνατή η μετατροπή της κατηγορίας των βιβλίων από Γ’ κατηγορίας σε Β’ κατηγορίας κατά το χρόνο μετατροπής της εταιρείας σας σε ομόρρυθμη γιατί δεν προβλέπεται από τις  ισχύουσες διατάξεις η αλλαγή αυτή κατά τη διάρκεια της χρήσης. (1107650/11176/B0012/24.12.2007)

 

3.Β.40 Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών

1. Με τον ν. 3777/2009 (ΦΕΚ 127 Α’) καθορίστηκαν οι διαδικασίες σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών διαφορετικών κρατών - μελών της Ε.Ε.

2. Ακόμη, με την παράγραφο 9 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) (σ.σ. παράγραφος 4 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ.)  ορίζεται ότι, σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων, η νέα εταιρεία έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που μετασχηματίστηκαν.

3. Επίσης, με την περίπτωση α’ του κεφαλαίου Γ’ της 1055240/439/0015/ ΠΟΛ.1131/9.5.1995 εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της προαναφερόμενης διάταξης, έγινε δεκτό ότι, επειδή, πράγματι, κατά το στάδιο του μετασχηματισμού ανακύπτουν διαδικαστικές δυσχέρειες και πρακτικά προβλήματα ως προς την έκδοση των στοιχείων στο όνομα της νέας εταιρείας μετά την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, τη χορήγηση Α.Φ.Μ., την εκτύπωση των φορολογικών στοιχείων και τη θεώρηση αυτών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιτρέπεται,(Σ.Σ. πλέον δεν προβλέπεται θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων) όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοικητική πρακτική, για εύλογο χρονικό διάστημα, που εν προκειμένω δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών να χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές που θα διενεργηθούν στο χρονικό αυτό διάστημα, τα φορολογικά στοιχεία των μετασχηματιζόμενων εταιρειών.

Είναι αυτονόητο ότι τα στοιχεία αυτά, που εκδίδονται στο όνομα των εταιρειών που συγχωνεύθηκαν, πρέπει να καταχωρούνται στα βιβλία του Νομικού προσώπου που προήλθε από το μετασχηματισμό.

4. Τέλος, με το κεφάλαιο ΣΤ’ της ανωτέρω εγκυκλίου διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι, τα αναφερόμενα στα κεφάλαια Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’, αυτής έχουν αναλογική εφαρμογή μετά την 24.8.1993 (ημερομηνία ισχύος ν. 2166/1993) και για τις περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 1297/1972 και 2190/1920.

5. Ενόψει των ανωτέρω, τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος, μπορεί να τύχουν ανάλογης εφαρμογής και για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών διαφορετικών κρατών - μελών της Ε.Ε. με τον ν. 3777/2009.

Συνεπώς, από το υποκατάστημα της αλλοδαπής εταιρείας «..........», που θα προκύψει μετά την συγχώνευση δια απορροφήσεως με την ελληνική εταιρεία «.......», μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών, τα φορολογικά στοιχεία της ελληνικής εταιρείας «........». (Δ15Β 1023080 ΕΞ 9.2.201)

 

3.Β.41 Αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης μηχανισμού που μεταβιβάζεται σε εκ μετασχηματισμού προερχόμενη επιχείρηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1100/2003, προβλέπεται ότι:

«Λοιπές περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται αντικατάσταση φορολογικής μνήμης.

2.1. Στην περίπτωση επιχείρησης που προέρχεται από μετασχηματισμό (συγχώνευση-διάσπαση-απορρόφηση) και εφόσον η νέα επιχείρηση (προερχόμενη από μετασχηματισμό) έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα, που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που μετασχηματίστηκαν, ως καθολικός διάδοχος αυτών, δεδομένου ότι δεν θεωρείται ότι συντελείται μεταβίβαση ή αλλαγή του χρήστη ή κατόχου.» (ΠΟΛ.1100/2003)

 

3.Β.42   Μετασχηματισμός   επιχειρήσεων   στον   οποίο   συμμετέχει   ή ιδρύεται μια ατομική επιχείρηση – Αντικατάσταση φορολογικής μνήμης

Σύμφωνα με την αρ.434/2005 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β΄ τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών γνωμοδότηση, έγινε ομόφωνα δεκτό ότι επί μετασχηματισμού επιχειρήσεων, στον οποίο συμμετέχει ή με τον οποίο ιδρύεται μια ατομική επιχείρηση, απαιτείται οπωσδήποτε η αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης του φορολογικού μηχανισμού που μεταβιβάζεται στην εκ του μετασχηματισμού προερχόμενη επιχείρηση, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2.1. του κεφαλαίου γ της Α.Υ.Ο. 1075116/800.0015/ ΠΟΛ.1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259/3.9.03 τ.Β). (ΠΟΛ.1146/30.11.2005)

 

3.Β.43  Εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών συστημάτων  μέχρι  10  kWp  σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων

1. Σύμφωνα  με τις διατάξεις που κοινοποιούνται και τα προαναφερόμενα στο  κεφάλαιο  Ι  της  παρούσας,  ο  κύριος  του  φωτοβολταϊκού  συστήματος που εγκαθίσταται σε στέγες κατοικιών ή επαγγελματικών εγκαταστάσεων μικρών επιχειρήσεων, δεν χαρακτηρίζεται ως επιτηδευματίας για τη δραστηριότητά του αυτή και συνεπώς δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων – έκδοση στοιχείων και γενικότερα δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. (π.δ.186/1992 – ΦΕΚ 84 Α΄).

Η απαλλαγή αυτή αφορά:

  • Το φυσικό πρόσωπο (ιδιώτη) που έχει εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 10 KW σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία.Ηεγκατάστασητουφωτοβολταϊκούαπότοενλόγωπρόσωποσεάλλοχώρο (π.χ. οικόπεδο, αγροτεμάχιο) προσδίδει σ΄ αυτόν την ιδιότητα του επιτηδευματία.
  • Το φυσικό πρόσωπο που είναι ήδη επιτηδευματίας από άλλη αιτία και το εγκαθιστά  στην οικία του ή στο κτίριο που στεγάζεται η επιχείρησή του εφόσον αυτή εμπίπτει στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, με την οποία ορίζεται η έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων.
  • Τις  ατομικές  επιχειρήσεις,  τα  πρόσωπα  της  παραγράφου  4  του άρθρου   2   του   ν.2238/1994 (ομόρρυθμες   και   ετερόρρυθμες   εταιρείες, οι  κοινωνίες  αστικού  δικαίου,  οι  αστικές  κερδοσκοπικές  ή  μη  εταιρείες, οι  συμμετοχικές  ή  αφανείς  και  οι  κοινοπραξίες  της  παραγράφου  2  του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.) και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του  ν.2238/1994 (ημεδαπές  Α.Ε.,  οι  δημόσιες,  δημοτικές  και  κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιοδήποτε τύπο εταιρείας, οι αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων και οι ημεδαπές ΕΠΕ) που εμπίπτουν στην πιο πάνω σύσταση περί πολύ μικρών επιχειρήσεων και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό  σύστημα  ισχύος  μέχρι  10  KW  στο  κτίριο  που  στεγάζονται.
  • Τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 10 KW που εγκαθιστούν στην εγκατάσταση που στεγάζονται.

2. Οι πιο πάνω επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ.) που δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία για τη δραστηριότητά τους αυτή και τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας δεν διενεργούν καμία καταχώρηση σ΄αυτά. Όταν όμως τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας τότε θα πρέπει για λόγους λογιστικούς και διαχειριστικούς να διενεργούν τις δέουσες λογιστικές εγγραφές σ΄ αυτά με τις σχετικές πράξεις που διενεργούν (εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, καταβολή και είσπραξη χρημάτων κ.λπ.).

3. Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις δεν χαρακτηρίζονται ως επιτηδευματίες, δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος που διενεργούν προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή άλλο προμηθευτή.

4. Η τιμολόγηση του εν λόγω αγαθού θα πραγματοποιείται από τον αγοραστή αυτού, δηλαδή από τη Δ.Ε.Η.  Α.Ε. ή άλλο προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος ο οποίος στο εκδιδόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 16 του άρθρου 12 Κ.Β.Σ. φορολογικό στοιχείο πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος (ενδεικτικά λογαριασμός ή άλλο έγγραφο με το απαιτούμενο από την ανωτέρω διάταξη  Κ.Β.Σ.  περιεχόμενο)  θα  καταχωρεί  αφενός  την  παραγόμενη  από το φωτοβολταΐκό σύστημα ενέργεια και αφετέρου την ενέργεια που αυτό απορροφά από το δίκτυο ηλεκτροδότησης για ίδια κατανάλωση. Σε περίπτωση που  η  παραγόμενη  ενέργεια  είναι  περισσότερη  από  την  καταναλισκόμενη κατά περίπτωση τότε το φορολογικό στοιχείο της Δ.Ε.Η.  Α.Ε. ή άλλου προμηθευτή θα περιλαμβάνει πιστωτική εγγραφή και θα έχει τη θέση τιμολογίου αγοράς για την ενέργεια που διατίθεται από τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος. (ΠΟΛ.1101/6.8.2009)

 

Η επιστημονική ομάδα της ASTbooks.