Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών από την Επιθεώρηση Εργασίας (15512)

 

 

Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας  (Σ.ΕΠ.Ε.) λειτουργεί  η Τηλεφωνική  γραμμή  (15512) από τις 9πμ έως 5μμ στο  πλαίσιο του  Αυτοτελούς  Γραφείου  Ενημέρωσης, Υποδοχής,  Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών  (άρθρο  11 Ν. 3996/2011).

Η ανωτέρω τηλεφωνική γραμμή  την  παρούσα  περίοδο  χρησιμοποιείται   αποκλειστικά για την υποβολή  καταγγελιών επώνυμων ή ανώνυμων σχετικά  με παραβάσεις της εργατικής  νομοθεσίας και της αδήλωτης εργασίας.  Ειδικότερα για παραβάσεις:

  • αα) των  διατάξεων  της εργατικής  νομοθεσίας της σχετικής ιδίως με τους όρους  και τις συνθήκες εργασίας, τα χρονικά  όρια εργασίας, την  αμοιβή ή άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων (όπως  ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), καθώς  και ειδικών κατηγοριών εργαζόμενων,
  • ββ) των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
  • γγ)  των  διατάξεων  της ασφαλιστικής νομοθεσίας της σχετικής με την  ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία  και την παράνομη απασχόληση,
  • δδ) των  διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απασχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών και
  • εε) της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.