ΠΟΛ. 1030 / 24.01.2014

 

Θέμα: Έξοδος εταίρου προσωπικής εταιρείας που φέρει παράλληλα και την ιδιότητα διαχειριστή αυτής

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’) ορίζονται, μεταξύ άλλων και οι περιπτώσεις εξόδου εταίρου από προσωπική εταιρεία.

Επιπλέον με την (ΑΔΑ ΒΛΩΔΗ-ΡΒ9) εγκύκλιο, έχουν δοθεί οδηγίες στις Δ.Ο.Υ., όπου μεταξύ άλλων, αναφέρονται και τα δικαιολογητικά, που προσκομίζονται, κατά περίπτωση, με την υποβολή της δήλωσης μεταβολής για την έξοδο του εταίρου από την εταιρεία.

Στη συνέχεια, περιήλθαν στην υπηρεσία μας ερωτήματα, αναφορικά με τη δυνατότητα ταυτόχρονης εξόδου του απερχόμενου εταίρου και από την διαχείριση της εταιρείας, στην περίπτωση που είναι παράλληλα και διαχειριστής της.

Όπως μας γνώρισε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην περίπτωση, που ο αποχωρών εταίρος και διαχειριστής αναφέρεται στο περί διαχείρισης άρθρο του καταστατικού ονομαστικά ή και ως ασκών τη διαχείριση από κοινού με άλλον ή άλλους εταίρο/ους, η εταιρεία υποχρεούται, ως προς το άρθρο αυτό, να προβεί άμεσα στην τροποποίηση του καταστατικού της.
Η υποχρέωση άμεσης τροποποίησης του καταστατικού ανακύπτει επιπλέον και στην περίπτωση, που ο εξερχόμενος είναι και ο μοναδικός ομόρρυθμος εταίρος, εφόσον στο καταστατικό ορίζεται ότι, η διαχείριση – εκπροσώπηση της εταιρείας θα ασκείται αποκλειστικά από τον ομόρρυθμο εταίρο.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, σε περίπτωση εξόδου εταίρου προσωπικής εταιρείας, που είναι παράλληλα και διαχειριστής της, η Φορολογική Διοίκηση θα προβαίνει στην καταχώρηση της μεταβολής που αφορά στην έξοδο εταίρου, με τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τα οποία επέρχεται η μεταβολή αυτή, όπως αυτά αναφέρονται στην ΠΟΛ.1199/20.8.2013 εγκύκλιο, ενώ θα προβαίνει στην μεταβολή της σχέσης του, ως διαχειριστή, με την τροποποίηση του καταστατικού, όπου απαιτείται, καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ.

Οι ως άνω τροποποιήσεις του καταστατικού πραγματοποιούνται με μέριμνα της εταιρείας και όχι του εξερχόμενου, κάθε φορά, εταίρου. Δεν απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού στην περίπτωση, που ο αποχωρών εταίρος και διαχειριστής δεν αναφέρεται ονομαστικά στο περί διαχείρισης άρθρο ή σε αυτό ορίζεται ότι κάθε εταίρος εκπροσωπεί την εταιρεία μεμονωμένα. Στην περίπτωση αυτή, προσκομίζεται βεβαίωση από τις υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. για την καταχώρηση της εξόδου του εταίρου και από τη θέση του διαχειριστή.

Παράλληλα, με δεδομένο ότι η έξοδος εταίρου συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίας αυτού, επισημαίνεται ότι το Γ.Ε.ΜΗ., δύναται να εκδίδει βεβαιώσεις για ταυτόχρονη έξοδο εταίρου και παράλληλα διαχειριστή της εταιρείας, ακόμα και στην περίπτωση, που ο εξερχόμενος εταίρος, δε δηλώνει ρητά ταυτόχρονα με την έξοδό του τη διακοπή της σχέσης του ως διαχειριστής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

[sws_dropcaps letter="Σ" color="b8162d"] [/sws_dropcaps] χετική νομοθεσία

 

N. 4072/2012 : Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις

ΠΟΛ.1199/20.08.2013: Υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών κατά την έξοδο εταίρου προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4072/2012.

(Σ.Σ.

ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών κατά την έξοδο εταίρου προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4072/2012.

Μετά από προφορικά και γραπτά ερωτήματα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και ως προς τα θέματα αρμοδιότητάς μας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με τις διατάξεις του ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’), ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων και θέματα που αφορούν στην έξοδο εταίρου προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 267 του εν λόγω νόμου, ορίζεται ότι, εάν για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσουν ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει στην εταιρεία μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον, μέσα σε δύο μήνες, δε δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου.

Με την εν λόγω διάταξη, παρέχεται στον εναπομείναντα εταίρο η δυνατότητα, να ανεύρει, εντός δύο μηνών, νέο εταίρο (ομόρρυθμο ή ετερόρρυθμο).

Όπως μας γνώρισε η Διεύθυνση Εμπορικών Οργανώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά το διάστημα αυτό, η εταιρεία υφίσταται με έναν εταίρο χωρίς να καθίσταται μονοπρόσωπη, ενώ σε περίπτωση εισόδου νέου εταίρου, εντός του διμήνου, οι ημερομηνίες εισόδου του νέου εταίρου και εξόδου του απερχόμενου οφείλουν, να είναι οι πραγματικές ημερομηνίες των γεγονότων.

Ομοίως, με τις διατάξεις της 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ 1062 Β’) Α.Υ.Ο.Ο., ορίζεται ότι, τα νομικά πρόσωπα για οποιαδήποτε μεταβολή των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων, όπως αλλαγή επωνυμίας, του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης, των μελών ή εταίρων κ.λπ. υποχρεούνται, να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εντός τριάντα ημερών, την αντίστοιχη δήλωση μεταβολής εργασιών συνυποβάλλοντας και το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό.

Επί πλέον, με τις διατάξεις των άρθρων 260, 261, 262 και 263 του ιδίου νόμου αναφέρεται ότι, η έξοδος εταίρου επέρχεται:

  • Με δήλωση του εταίρου προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους (εκούσια έξοδος) εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό.
  • Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση ατομικού δανειστή του.
  • Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των λοιπών εταίρων (αποκλεισμός εταίρου).

Επίσης ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση εταίρου επιφέρουν την έξοδό του από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 271, οι ίδιες ως άνω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία, εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση.

Ως εκ τούτου, το νομικό πρόσωπο δια του νομίμου εκπροσώπου του οφείλει, εντός τριάντα ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής, να προσέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να δηλώσει την έξοδο εταίρου, προσκομίζοντας κατά περίπτωση το αντίστοιχο έγγραφο για την έξοδό του (δήλωση προς την εταιρεία για την έξοδό του, δικαστική απόφαση μετά από αίτηση ατομικού δανειστή του για την έξοδό του, δικαστική απόφαση αποκλεισμού, κλπ) καταχωρημένο στο Γ.Ε.ΜΗ..

Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο δεν προσέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εντός τριάντα ημερών, όπως έχει υποχρέωση, προκειμένου να υποβάλλει τη σχετική δήλωση, μπορεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας, να υποβάλλει τη δήλωση αυτή ο εξερχόμενος εταίρος συνυποβάλλοντας το αντίστοιχο έγγραφο για την έξοδό του, καταχωρημένο στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η βεβαίωση μεταβολής που παράγεται, στην περίπτωση αυτή, φυλάσσεται στο φάκελο του νομικού προσώπου ενώ στον εξερχόμενο εταίρο, χορηγείται απαντητικό έγγραφο με το ακόλουθο περιεχόμενο: « Όπως προκύπτει από το ……….. (είδος εγγράφου, αριθμός
και ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. ) ο/η κ ……….. φέρεται εξερχόμενος/η από εταίρος της εταιρείας με επωνυμία …………. από την ………… (ημερομηνία)».

Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης μεταβολής εργασιών, ως προς την έξοδο εταίρου σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, είτε από το νομικό πρόσωπο ή τον εξερχόμενο εταίρο, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997, όπως ισχύει, στο νομικό πρόσωπο, δεδομένου ότι αυτό, είναι υπόχρεο στην υποβολή της σχετικής δήλωσης.

Στο σημείο αυτό, επισημαίνουμε ότι, για τις εν λόγω μεταβολές, η προθεσμία των τριάντα ημερών, λογίζεται από την ημερομηνία καταχώρησης αυτών στο ΓΕ.ΜΗ.

Μηχανογραφικές οδηγίες για την καταχώρηση των μεταβολών αυτών έχουν δοθεί με το Δ30Β 4020842 ΕΞ 2013 έγγραφο της Δ/νσης Εφαρμογών Η/Υ (Δ30).

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, το τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ., δε θα προβαίνει στις παραπάνω ενέργειες εάν, λόγω μετάπτωσης, δεν αποτυπώνονται στη μηχανογραφική εικόνα των νομικών αυτών προσώπων τα πλήρη στοιχεία τους (επωνυμία, σχέσεις, μέλη κ.λπ.) )