Στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν τις δαπάνες των επιχειρήσεων ομαδοποιημένες ανά θεματική κατηγορία, με πλήρη ανάλυση για τις χρήσεις που έχει εφαρμογή ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013).

 

Επισημαίνουμε πως η διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΚΦΕ και ειδικότερα σε ότι αφορά τις δαπάνες των επιχειρήσεων, δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Επομένως, το όλο εγχείρημα κατέστη ιδιαίτερα επίπονο και κοπιαστικό, εφόσον για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ανάλυση καταφύγαμε στη δαιδαλώδη νομοθεσία όπως ίσχυε για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου ΚΦΕ (ν.2238/1994).

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων

 

Στο βιβλίο μας παρατίθεται ένας οδηγός για τη φορολογική αναμόρφωση που περιλαμβάνει τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης εφόσον ακόμη δεν έχει δημοσιευτεί το νέο έντυπο νέο έντυπο υποβολής για τη φορολογική αναμόρφωση και δεν έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες.

Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου μας αντιπροσωπεύει μία ευρύτερη κατηγορία δαπανών όπου η παρουσίαση του καθενός, κατά περίπτωση, περιλαμβάνει:

 • Αναλυτική παρουσίαση των εκπιπτόμενων και μη δαπανών σύμφωνα με το νέο Κ.Φ.Ε
 • Λογιστικός χειρισμός
 • Σχετική νομοθεσία

Περαιτέρω, στις σελίδες αυτού του βιβλίου, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ενδοομιλικές και στις συναλλαγές με επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη, δεδομένου ότι οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ως ζητήματα αιχμής από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Στο τέλος του βιβλίου μας παρατίθεται Παράρτημα όπου παρουσιάζονται αναλυτικά και με παραδείγματα, οι τεχνικές ελέγχου που μπορούν να εφαρμοστούν για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης

Οι κατηγορίες  δαπανών που αναλύονται σε αυτό το βιβλίο, είναι οι εξής:

 1. Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών
 2. Αμοιβές – Παροχές στο προσωπικό επιχειρήσεων
 3. Αμοιβές μελών Δ.Σ. - Εταίρων κτλ
 4. Ασφαλιστικές εισφορές
 5. Ασφάλιστρα
 6. Αμοιβές – Αποζημιώσεις τρίτων
 7. Λοιπές Παροχές Τρίτων
 8. Δαπάνες ταξιδίων
 9. Έξοδα φιλοξενίας
 10. Δαπάνες οργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων κτλ
 11. Δαπάνες διαφήμισης
 12. Δωρεές – Χορηγίες
 13. Δαπάνες τόκων
 14. Φόροι – Τέλη
 15. Ποινικές ρήτρες – Πρόστιμα – Πρόσθετοι φόροι – Προσαυξήσεις
 16. Διάφορα χρηματοοικονομικά έξοδα
 17. Ζημίες από φθορά, απώλεια, υποτίμηση κεφαλαίου
 18. Κόστος Πωλήσεων – Κόστος μενόντων προϊόντων
 19. Δαπάνες που καταβάλλονται σε εταιρείες με έδρα σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη
 20. Royalties
 21. Δαπάνες μελετών, επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
 22. Ενδοομιλικές συναλλαγές
 23. Μισθώματα ακινήτων
 24. Δαπάνες μίσθωσης, επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, ακινήτων κτλ
 25. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
 26. Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων
 27. Λοιπές δαπάνες
 28. Ειδικές περιπτώσεις δαπανών που προβλέπονται από μη φορολογικούς νόμους
 29. Φορολογική αναμόρφωση