Μετά την εξάντληση της πρώτης έκδοσης του βιβλίου μας «Πρακτικός Οδηγός για τις Αγροτικές Επιχειρήσεις» και ύστερα και από την ψήφιση του ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», κρίθηκε αναγκαία η επανέκδοση του βιβλίου μας.
Με το νεοψηφισθέντα νόμο από 1/1/2015 ουσιαστικά  καταργείται ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών καθώς επίσης και το ΠΔ 1123/1980 επί του οποίου στηρίχθηκαν καίρια σημεία της ανάλυσης μας.

 

Ο κορμός της ανάπτυξης των θεμάτων συνεχίζει να είναι ίδιος, πάντα με αναφορές σε εγκυκλίους και θέσεις που έχει πάρει η Διοίκηση στο παρελθόν που απεικονίζουν τον τρόπο σκέψης του Υπουργείου.

Πρακτικός Οδηγός για τις Αγροτικές επιχειρήσεις Β' Έκδοση

Αυτά ακριβώς τα καίριας σημασίας ζητήματα σε σχέση με τους αγρότες και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς έρχεται να διαφωτίσει η νέα έκδοση του βιβλίου μας «Πρακτικός Οδηγός για τις Αγροτικές Επιχειρήσεις», το οποίο είναι ενημερωμένο με το έγγραφο 1109216/24.7.2014 και χωρίζεται στα εξής 4 μέρη:

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου μας παρατίθενται γενικότερα ζητήματα που άπτονται του επαγγέλματος του αγρότη και διαδικασίες στις οποίες αυτός πρέπει να προβεί, όπως η εγγραφή στο μητρώο αγροτών, το καθεστώς σχετικά με την ασφάλιση και τις εισφορές στον ΕΛΓΑ, οι αγροτικές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαδικασία αδειοδότησης του παραγωγού-πωλητή λαϊκών αγορών, όλο το θεσμικό πλαίσιο των σχετικά με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, την ασφάλιση των αγροτών κλπ.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι υποχρεώσεις των αγροτών σε σχέση με τον ΚΦΑΣ, όπως αυτές έχουν προκύψει από 1/1/2014, κωδικοποιημένες έως σήμερα.

Επιπλέον εμπεριέχονται και οι αλλαγές οι οποίες θα ισχύσουν απο 1/1/2015 με την ψήφιση του ν.4308/2014 και αφορούν στον τρόπο έκδοσης και τήρησης των βιβλίων και στοιχείων.

Επίσης  παρατίθενται ειδικά ζητήματα σχετικά με την ένταξη των αγροτών σε τήρηση βιβλίων, τα στοιχεία που εκδίδουν για τις συναλλαγές τους, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις κλπ.

Στο τρίτο μέρος θα μας απασχολήσουν θέματα σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και ειδικότερα οι σημαντικές αλλαγές που έχουν προκύψει στην ένταξη στο κανονικό καθεστώς, στην κατάργηση των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και λοιπών ζητημάτων που προήλθαν από μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως μετά την ψήφιση των νόμων Ν.4254/2014 και 4281/2014.

Στο πέμπτο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος, καθώς και οι λοιποί φόροι-τέλη που επιβάλλονται στους αγρότες. Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι η χρήση 2014 (ή φορολογικό έτος σύμφωνα με τις νέες διατάξεις) είναι η πρώτη για την οποία θα εφαρμοστεί ο Ν.4172/2013, ο οποίος αντικατέστησε το Ν.2238/1994. Από φέτος λοιπόν υπάρχουν τεράστιες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος του αγρότη, καθώς πλέον το φορολογητέο εισόδημα θα υπολογίζεται υποχρεωτικά με λογιστικό τρόπο (έσοδα-έξοδα) και όχι με τεκμαρτό. Το ζήτημα της φορολόγησης των αγροτών δεν έχει διαφωτιστεί σχεδόν καθόλου από το Υπουργείο και στο επόμενο διάστημα περιμένουμε οπωσδήποτε διευκρινίσεις.

Ωστόσο, στο παρόν βιβλίο κάναμε σοβαρή προσπάθεια να επεξηγήσουμε βασικές πλευρές της φορολογίας εισοδήματος των αγροτών, με μόνα μας όπλα τα λιγοστά έγγραφα που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του νέου ΚΦΕ, καθώς και εγκυκλίους-έγγραφα-λύσεις που είχαν εκδοθεί παλιότερα, τα οποία όμως συμβαδίζουν με το πνεύμα και τις διατάξεις του Ν.4172/2013.

Τέλος, όπως κάθε βιβλίο μας, το σύγγραμμα αυτό συνοδεύεται από CD.