Τα νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρουσιάζουν ιδιαίτερο φορολογικό ενδιαφέρον, ακριβώς λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους.

Ο προσδιορισμός των δραστηριοτήτων τους ως προς τον κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα τους, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάγονται στις γενικές διατάξεις των φορολογικών νόμων (ΚΦΕ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ κτλ.) ή εάν απαλλάσσονται από αυτές.

Το βιβλίο μας «Πρακτικός Οδηγός για τα ΜΗ Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα» δημιουργήθηκε από την επιστημονική μας ομάδα με σκοπό να αποτελέσει ένα εύχρηστο εγχειρίδιο για τη λειτουργία των συγκεκριμένων νομικών προσώπων και περιλαμβάνει 5 μέρη:

Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου μας παρατίθενται οι μορφές και διακρίσεις των ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, όπως είναι:

  • το Σωματείο
  • η Αστική Εταιρεία
  • το Ίδρυμα
  • η Ένωση Προσώπων
  • η Επιτροπή Εράνων
  • η Κοινωνία του δικαιώματος
  • η ΜΗ Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ)
  • τα Μουσεία
  • η Εκκλησία - Ιεροί Ναοί  και
  • οι Δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα.

Επιπλέον, παρουσιάζονται ορισμοί βασικών εννοιών για την κατανόηση των ανωτέρω περιπτώσεων, όπως είναι η έννοια της σχολάζουσας κληρονομιάς, της περιουσίας, της διαθήκης, της κηδεμονίας, θέματα ποινικών κυρώσεων και πειθαρχικών παραβάσεων κ.ά.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου μας παρουσιάζονται οι διαδικασίες έναρξης των νομικών προσώπων που πραγματευόμαστε καθώς και οι βασικές έννοιες χρηματοδότησης αυτών, όπου παρουσιάζονται εκτενώς οι έννοιες της χορηγίας, των βραβείων και των επιχορηγήσεων.

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου μας παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία αναφορικά με την απεικόνιση των συναλλαγών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), καθώς και Διοικητικές λύσεις για ειδικά ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του Κώδικα. Τονίζουμε ότι ο Κ.Φ.Α.Σ. και οι σχετικές εγκύκλιοι έχουν ισχύ μέχρι τις 31.12.2014. Επομένως, στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι διατάξεις του ν.4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στον οποίο έχουν ενσωματωθεί νέες διατάξεις για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων και εφαρμόζονται από 1.1.2015. σύμφωνα με τον οποίο καταργείται ο Κ.Φ.Α.Σ. από 1.1.2015. Για την πληρέστερη κατανόηση των διατάξεων του νέου νόμου έχουν δοθεί διευκρινιστικές οδηγίες με τις ΠΟΛ.1002 & 1003 που εκδόθηκαν στις 31.12.2014, τις οποίες και παρουσιάζουμε.

Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου μας παρουσιάζονται θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν.2859/2000, καθώς και ειδικά ζητήματα που αφορούν τα εν λόγω νομικά πρόσωπα όπως έχουν προκύψει από τη νομοθεσία και τη νομολογία.

Στο πέμπτο μέρος του βιβλίου μας αναλύονται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος. Γίνεται διάκριση των υποκείμενων και μη εσόδων στη φορολογία εισοδήματος. Παρουσιάζονται οι γενικές φορολογικές διατάξεις του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), που αντικατέστησε από 1.1.2014 το Ν.2238/1994.

και οι οποίες εφαρμόζονται για τις περιπτώσεις, οι οποίες υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και παραδείγματα προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος.

Περαιτέρω, εξαιτίας των ελαχίστων εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι τη συγγραφή του βιβλίου για το νέο Κ.Φ.Ε., παρατίθενται έγγραφα του προηγούμενου Κ.Φ.Ε. με τα οποία έχουν δοθεί λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και τα οποία θεωρούμε ότι συνεχίζουν να ισχύουν, καθώς εμπίπτουν στις διατάξεις και στο πνεύμα του νέου Κ.Φ.Ε.

Επίσης, παρουσιάζονται οι σχετικές διατάξεις για το τέλος επιτηδεύματος και τους δύο φόρους ακινήτων, Εν.Φ.Ι.Α και Ε.Φ.Α

Στο παράρτημα του κεφαλαίου μεταξύ άλλων γίνεται παρουσίαση του σχεδίου για την εξυγίανση των νομικών προσώπων ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως διευκρινίστηκε με την Κ.ΥΑ Δ28/34026/2522/26.11.2014.

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το βιβλίο συνοδεύεται από CD, μέσα στο οποίο μπορείτε να βρείτε υποδείγματα καταστατικών, δηλώσεων ΦΠΑ, συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις από τη ΓΓΠΣ για τη δήλωση εισοδήματος και σημαντικές εγκυκλίους για την κατανόηση ειδικών θεμάτων όπως οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και ο Εν.Φ.Ι.Α και ολόκληρες τις εγκυκλίους 1002 & 1003 της 31ης Δεκεμβρίου 2014.