Με τον Ν.4308/2014 εισήχθη ένα νέο λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Με την ψήφιση των Ε.Λ.Π. περιλαμβάνεται σε ένα ενιαίο νομοθέτημα τόσο ο τρόπος τήρησης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων, όσο και η διατύπωση γενικώς αποδεκτών λογιστικών κανόνων για τις επιχειρήσεις. Υπό την έννοια αυτή, τα Ε.Λ.Π. έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2015:

  • τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ., Ν.4093/2012), ο οποίος είχε αντικαταστήσει την 1/1/2013 τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ., Π.Δ.186/1992), καθώς και
  • το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ., Π.Δ.1123/1980).
Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου οι οντότητες (επιχειρήσεις κλπ.) διακρίνονται, με βάση τα κριτήρια που θέτει ο νόμος, σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Ανάλογα με το μέγεθός τους, οι οντότητες πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τα Ε.Λ.Π..

Όσον αφορά στον τρόπο τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, δεν επέρχονται ουσιαστικές μεταβολές σε σχέση με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.. Επιπλέον, διατηρούνται στην πλειοψηφία τους οι απαλλαγές και οι απλοποιήσεις που απολάμβαναν μέχρι σήμερα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Όσον αφορά όμως στη λογιστική απεικόνιση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων, εισάγεται σε μεγάλο βαθμό η λογική των Δ.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Α., καθώς και έννοιες όπως απομείωση αξίας, αναβαλλόμενη φορολογία, εύλογη αξία κλπ. Για να εξυπηρετηθεί αυτή ακριβώς η νέα λογική, τα Ε.Λ.Π. παραθέτουν:

  • στο Παράρτημα Α τους ορισμούς των εννοιών που αναφέρονται στον νόμο,
  • στο Παράρτημα Β τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει η οντότητα ανάλογα με το μέγεθός της,
  • στο Παράρτημα Γ ένα νέο σχέδιο λογαριασμών και
  • στο Παράρτημα Δ τη σύνδεση του νέου αυτού σχεδίου με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Περαιτέρω, στο βιβλίο μας (στο τέλος των αντίστοιχων άρθρων) παρουσιάζεται και άλλο ένα παράρτημα - το παράρτημα Ε΄ - το οποίο υπήρχε μεν στο σχέδιο νόμου για τα Ε.Λ.Π., αλλά τελικώς δεν συμπεριλήφθηκε στον ψηφισθέντα νόμο, και το οποίο προτείνει μια αντιστοίχιση των λογαριασμών των Ε.Λ.Π. με αυτούς του Ε.Γ.Λ.Σ..

Δεδομένης της δυσκολίας των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν κατάλληλα στις απαιτήσεις των Ε.Λ.Π. μέσα στον ελάχιστο χρόνο που τους δόθηκε από το Υπουργείο, στον νέο νόμο προβλέπεται ρητά ότι οι επιχειρήσεις δύνανται, εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του Παραρτήματος Γ, να συνεχίσουν να τηρούν το σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ., αρκεί βεβαίως να προσαρμόσουν κατάλληλα το λογιστικό χειρισμό τους στις απαιτήσεις των Ε.Λ.Π.. Προς εξυπηρέτηση των αναγνωστών μας, το παρόν βιβλίο είναι δομημένο πάνω σε αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα. Δηλαδή, προσαρμόζουμε τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς του ΕΓΛΣ στις απαιτήσεις του Ν.4308/2014. Ταυτόχρονα, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, καθώς και στο τέλος του βιβλίου, παρατίθεται και το προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμών από το Παράρτημα Γ των Ε.Λ.Π., για όσες επιχειρήσεις θέλουν να το εφαρμόσουν.

 

Το παρόν βιβλίο χωρίζεται σε 8 μεγάλες θεματικές κατηγορίες:

Το 1ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 1-2 και ορίζει το πεδίο εφαρμογής του νόμου και την κατηγοριοποίηση των υποκείμενων οντοτήτων με βάση το μέγεθός τους, κριτήριο με το οποίο συναρτώνται οι εφαρμοστέοι κανόνες.

Το 2ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 3-7 και αναφέρεται σε ρυθμίσεις σχετικά με την τήρηση λογιστικών αρχείων από τις υποκείμενες οντότητες. Το κεφάλαιο αυτό έχει λογιστικό ενδιαφέρον αλλά ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με το Κεφάλαιο 3, καλύπτει την ύλη που κάλυπτε ο καταργούμενος Κ.Φ.Α.Σ. σχετικά με την τήρηση των βιβλίων.

Το κεφάλαιο 3, το οποίο ενσωματώνει ρυθμίσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ περί ΦΠΑ που αναφέρονται στην έκδοση τιμολογίου πώλησης, περιλαμβάνει τα άρθρα 8-15 και συμπληρώνει τις ρυθμίσεις των ζητημάτων που κάλυπτε ο καταργούμενος Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) σχετικά με την έκδοση των στοιχείων.

Στο κεφάλαιο 4 (άρθρα 16-17) παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ και ορίζονται οι καταστάσεις που συντάσσουν οι υποκείμενες οντότητες με βάση το μέγεθός τους, ακολουθώντας τα κριτήρια του άρθρου 2.

Το κεφάλαιο 5 αναφέρεται στους βασικούς κανόνες επιμέτρησης των διαφόρων στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων. Τα άρθρα 18 έως 23 αναφέρονται στην επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με βάση την παραδοχή του ιστορικού κόστους, ενώ με το άρθρο 24 παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ, επιμέτρησης στην εύλογη αξία για επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Το άρθρο 25 περιγράφει τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων και το άρθρο 26 τα στοιχεία της καθαρής θέσης. Τέλος, το άρθρο 27 αναφέρεται στην ειδική περίπτωση συναλλαγών και στοιχείων σε ξένο νόμισμα, ενώ το άρθρο 28 αναφέρεται στο χειρισμό μεταβολών λογιστικών πολιτικών και διόρθωσης λαθών.

Το κεφάλαιο 6 περιλαμβάνει τα άρθρα 29-30 και αναφέρεται στις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει η οντότητα μέσω του προσαρτήματος (σημειώσεων), καθώς και στις απαλλαγές και απλοποιήσεις που απολαμβάνουν οι οντότητες ανάλογα με το μέγεθός τους.

Το κεφάλαιο 7 (άρθρα 31-36) αναφέρεται στις προϋποθέσεις και τους κανόνες σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Το κεφάλαιο 8 (άρθρα 37-44 και τα παραρτήματα) περιλαμβάνει θέματα πρώτης εφαρμογής του Ν.4308/2014, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις.

Τέλος, όπως κάθε βιβλίο μας, το παρόν βιβλίο συνοδεύεται από CD.