ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 13ης Οκτωβρίου 2005 στην υπόθεση C-200/04 (αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Bundesfinanzhof): Finanzamt Heidelberg κατά ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίων και οργανωτών περιηγήσεων - Άρθρο 26, παράγραφος 1 - Πεδίο εφαρμογής - Κατ' αποκοπή τιμή που περιλαμβάνει τη μεταφορά προς τη χώρα προορισμού και/ή τη διαμονή σε αυτή καθώς και τη διδασκαλία ξένων γλωσσών - Κύρια παροχή και δευτερεύουσες παροχές - Έννοια - Οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις)

 

 

 

(2005/C 296/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Στην υπόθεση C-200/04, που έχει ως αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, που υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία), με απόφαση της 18ης Μαρτίου 2004, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 5 Μαΐου 2004, στο πλαίσιο της δίκης/διαδικασίας Finanzamt Heidelberg κατά ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH, το Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα), συγκείμενο από τους C. W. A. Timmermans, πρόεδρο τμήματος, R. Schintgen, R. Silva de Lapuerta, P. Kūris και Γ. Αρέστη (εισηγητή), δικαστές, γενικός εισαγγελέας: M. Poiares Maduro, γραμματέας: M. Ferreira, κύρια υπάλληλος διοικήσεως, εξέδωσε στις 13 Οκτωβρίου 2005 απόφαση με το ακόλουθο διατακτικό:

Το άρθρο 26 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι έχει εφαρμογή σε επιχειρηματία που προτείνει υπηρεσίες όπως τα προγράμματα «High School» και «College», τα οποία συνίστανται στην οργάνωση ταξιδιών για την εκμάθηση γλώσσας στην αλλοδαπή, και ο οποίος, ιδίω ονόματι, παρέχει στους πελάτες του διαμονή στην αλλοδαπή διάρκειας τριών έως δέκα μηνών και προσφεύγει για τον σκοπό αυτό στις υπηρεσίες άλλων φορολογούμενων.