Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 19ης Ιανουαρίου 2006, Επιτροπή κατά Λουξεμβούργου (Υπόθεση C-90/05) Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 79/1072/ΕΟΚ — ΦΠΑ — Επιστροφή — Υποκείμενοι στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας

 

 

 

  1. Πράξεις των οργάνων — Οδηγίες — Εκτέλεση από τα κράτη μέλη — Ανάγκη πλήρους και ακριβούς εφαρμογής (Άρθρο 249, εδ. 3, ΕΚ) (βλ. σκέψη 10)
  2. Προσφυγή λόγω παραβάσεως — Εξέταση του βασίμου από το Δικαστήριο — Κατάσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη — Κατάσταση κατά την εκπνοή της ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη προθεσμίας (Άρθρο 226 ΕΚ) (βλ. σκέψη 11)
  3. Κράτη μέλη — Υποχρεώσεις — Εκτέλεση των οδηγιών — Παράβαση — Δικαιολογητικός λόγος αντλούμενος από την εσωτερική έννομη τάξη — Δεν επιτρέπεται (Άρθρο 226 ΕΚ) (βλ. σκέψη 13)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους – Παράβαση του άρθρου 7, τέταρτο εδάφιο, της όγδοης οδηγίας 79/1072/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1979, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών – Τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθεμένης αξίας στους υποκειμένους στο φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 111) – Καθυστερήσεις στις επιστροφές του ΦΠΑ στους υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει :

Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, μη τηρώντας την εξάμηνη προθεσμία για τις επιστροφές του ΦΠΑ στους υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 7, παράγραφος 4, της όγδοης οδηγίας 79/1072/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1979, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών – Τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθεμένης αξίας στους υποκειμένους στο φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας.

 

Καταδικάζει το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου στα δικαστικά έξοδα.