Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 9ης Μαρτίου 2006 (αίτηση του Conseil d'État για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie κατά Société Gillan Beach (Υπόθεση C-114/05) (ΦΠΑ - Τόπος εκτελέσεως των φορολογητέων πράξεων - Τόπος φορολογήσεως - Παροχές πραγματοποιούμενες στο πλαίσιο ναυτικών εκθέσεων)

 

 

 

(2006/C 131/45)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Conseil d'État

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

κατά

Société Gillan Beach

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Conseil d'Etat (Γαλλία) — Ερμηνεία του άρθρου 9, παράγραφος 2, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (EE L 145, σ. 1) — Προσδιορισμός του τόπου φορολογικής υπαγωγής — Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο εκθέσεων ναυτικών ειδών

Διατακτικό της αποφάσεως

Το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο γ', πρώτη περίπτωση, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, στο πλαίσιο μιας εκθέσεως, η συνολική παροχή ενός διοργανωτή προς τους εκθέτες εμπίπτει στην κατηγορία των παροχών υπηρεσιών που προβλέπονται από τη διάταξη αυτή.