Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 21ης Φεβρουαρίου 2006 [αίτηση του High Court of Justice (Chancery Division)) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — BUPA Hospitals Ltd, Goldsborough Developments Ltd κατά Commissioners of Customs & Excise (Υπόθεση C-419/02) (Έκτη οδηγία περί ΦΠΑ - Άρθρο 10, παράγραφος 2 - Απαιτητό του ΦΠΑ - Προκαταβολές - Προκαταβολικές πληρωμές για μελλοντικές παραδόσεις φαρμακευτικών προϊόντων και προθέσεων)

 

 

 

(2006/C 131/02)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

High Court of Justice (Chancery Division)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εφεσείουσες-αντεφεσίβλητες: BUPA Hospitals Ltd, Goldsborough Developments Ltd

Εφεσίβλητοι-αντεφεσείοντες: Commissioners of Customs & Excise

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — High Court of Justice (Chancery Division) — Ερμηνεία της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Kοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Έννοια της «παραδόσεως αγαθών» και των «οικονομικών δραστηριοτήτων» — Συμβάσεις μεταξύ εταιριών για την παράδοση φαρμακευτικών προϊόντων και προθέσεων που έχουν μοναδικό σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος

Διατακτικό της αποφάσεως

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 95/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου 1995, προκαταβολές, όπως οι επίμαχες στην κύρια δίκη, ενός κατ' αποκοπήν ποσού καταβαλλομένου για προϊόντα προσδιοριζόμενα γενικώς σε κατάλογο δυνάμενο να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή με κοινή συμφωνία μεταξύ αγοραστή και πωλητή, από τον οποίο ο αγοραστής θα μπορεί ενδεχομένως να επιλέγει αντικείμενα, βάσει συμφωνίας την οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει μονομερώς και να αναζητήσει το σύνολο της μη χρησιμοποιηθείσας προκαταβολής.