Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 23ης Μαρτίου 2006 (αίτηση του Corte suprema di cassazione για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate κατά FCE Bank plc (Υπόθεση C-210/04) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρα 2 και 9 - Μόνιμη εγκατάσταση - Εταιρία εδρεύουσα στην αλλοδαπή - Έννομη σχέση - Συμφωνία περί της κατανομής του κόστους - Σύμβαση ΟΟΣΑ κατά της διπλής φορολογίας - Έννοια υποκειμένου στον φόρο - Παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας - Διοικητική πρακτική)

 

 

 

(2006/C 131/24)

Γλώσσα διαδικασίας:η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Corte suprema di cassazione

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

κατά: FCE Bank plc

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Corte suprema di cassazione — Ερμηνεία των άρθρων 2, παράγραφος 1, και 9, παράγραφος 1, της έκτης οδηγίας ΦΠΑ 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Οργανωμένη ως παραγωγική μονάδα θυγατρική εταιρίας εδρεύουσας σε άλλο κράτος — Δυνατότητα να θεωρηθεί ότι η θυγατρική έχει αυτοτέλεια και να εφαρμοστεί το κριτήριο του «arm's length» το οποίο προβλέπεται από το υπόδειγμα συμβάσεως του ΟΟΣΑ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Διατακτικό της αποφάσεως

Τα άρθρα 2, παράγραφος 1, και 9, παράγραφος 1, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι η μόνιμη εγκατάσταση που δεν αποτελεί αυτοτελή νομική οντότητα έναντι της εταιρίας στην οποία ανήκει, βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος και αποτελεί τον αποδέκτη ορισμένων υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία αυτή δεν πρέπει να θεωρείται ως υποκείμενη στον ΦΠΑ για το κόστος της παροχής των υπηρεσιών αυτών με το οποίο χρεώνεται.