Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 21ης Φεβρουαρίου 2006 (αίτηση του VAT and Duties Tribunal, Manchester) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — University of Huddersfield Higher Education Corporation κατά Commissioners of Customs & Excise (Υπόθεση C-223/03) (Έκτη οδηγία περί ΦΠΑ - Άρθρο 2, σημείο 1, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 5, παράγραφος 1, και άρθρο 6, παράγραφος 1 - Οικονομική δραστηριότητα - Παραδόσεις αγαθών - Παροχές υπηρεσιών - Πράξεις με μοναδικό σκοπό την επίτευξη φορολογικού πλεονεκτήματος)

 

 

 

(2006/C 131/04)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

VAT and Duties Tribunal, Manchester

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

University of Huddersfield Higher Education Corporation

κατά

Commissioners of Customs & Excise

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — VAT and Duties Tribunal, Manchester — Ερμηνεία της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: έκτης οδηγίας του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Έννοια των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών που υπόκεινται στον φόρο προστιθεμένης αξίας — Έννοια των οικονομικών δραστηριοτήτων — Συμβάσεις μισθώσεως και υπομισθώσεως με μόνο σκοπό την επίτευξη φορολογικού πλεονεκτήματος

Διατακτικό της αποφάσεως

Πράξεις όπως οι επίμαχες στην κύρια δίκη συνιστούν παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών και οικονομική δραστηριότητα, υπό την έννοια του άρθρου 2, σημείο 1, του άρθρου 4, παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 5, παράγραφος 1, και του άρθρου 6, παράγραφος 1, της έκτης οδηγίας77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 95/7/EΚ του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου 1995, εφόσον πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια στα οποία βασίζονται οι εν λόγω έννοιες, ακόμη και οσάκις διενεργούνται με μόνο σκοπό την επίτευξη φορολογικού πλεονεκτήματος, χωρίς άλλο οικονομικό σκοπό.