Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 27ης Απριλίου 2006 (αιτήσεις του Hoge Raad der Nederlanden για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — H. A. Solleveld κατά Staatssecretaris van Financiën (Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-443/04 και C-444/04) (Έκτη οδηγία περί ΦΠΑ - Άρθρο 13, Α, παράγραφος 1, στοιχείο γ' - Απαλλαγές - Παροχές υγειονομικής περιθάλψεως που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ασκήσεως ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων - Υγειονομική περίθαλψη από φυσιοθεραπευτή και ψυχοθεραπευτή - Ορισμός των παραϊατρικών επαγγελμάτων από το σχετικό κράτος μέλος - Διακριτική εξουσία - Όρια)

 

 

 

(2006/C 143/25)

Γλώσσα διαδικασίας:η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείοντες: H. A. Solleveld, J. E. van den Hout-van Eijnsbergen

Αναιρεσίβλητος: Staatssecretaris van Financiën

Αντικείμενο της υποθέσεως

Ερμηνεία του άρθρου 13, Α, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: έκτης οδηγίας του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Απαλλαγή των υπηρεσιών περιθάλψεως προσώπων οι οποίες παρέχονται εντός του πλαισίου της ασκήσεως ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων όπως αυτά ορίζονται από το σχετικό κράτος μέλος — Δραστηριότητες που ασκούνται από φυσιοθεραπευτή εκτός του πλαισίου των κατά το εθνικό δίκαιο ιατρικών ή παραϊατρικών δραστηριοτήτων

Διατακτικό της αποφάσεως

Το άρθρο 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι παρέχει στα κράτη μέλη τη διακριτική εξουσία να ορίσουν, για την απαλλαγή που προβλέπει η διάταξη αυτή, τα παραϊατρικά επαγγέλματα και τις παροχές υγειονομικής περιθάλψεως οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο των επαγγελμάτων αυτών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη οφείλουν, κατά την άσκηση της διακριτικής αυτής εξουσίας, να σέβονται τον σκοπό της εν λόγω διατάξεως, ο οποίος συνίσταται στο να εξασφαλιστεί ότι η απαλλαγή θα ισχύει μόνο για τις παροχές στις οποίες προβαίνουν πρόσωπα τα οποία έχουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, καθώς και την αρχή της φορολογικής ουδετερότητας.

Εθνική ρύθμιση η οποία αποκλείει το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή από τον ορισμό των παραϊατρικών επαγγελμάτων αντίκειται στον πιο πάνω σκοπό και στην πιο πάνω αρχή μόνο στο μέτρο που, πράγμα που του εθνικού δικαστηρίου έργο είναι να εξακριβώσει, η ψυχοθεραπεία, αν παρεχόταν από ψυχιάτρους, ψυχολόγους ή οποιοδήποτε άλλο ιατρικό ή παραϊατρικό επάγγελμα, θα απαλλασσόταν του ΦΠΑ, ενώ, παρεχόμενη από ψυχοθεραπευτές, μπορεί να θεωρηθεί ανάλογης ποιότητας, λαμβανομένων υπόψη των επαγγελματικών προσόντων των τελευταίων.

Εθνική ρύθμιση η οποία αποκλείει συγκεκριμένες δραστηριότητες υγειονομικής περιθάλψεως, όπως η περίθαλψη μέσω διαγνωστικής πεδίων διαταραχών, οι οποίες ασκούνται από φυσιοθεραπευτές, από τον ορισμό του παραϊατρικού αυτού επαγγέλματος αντίκειται στον ίδιο σκοπό και στην ίδια αρχή μόνο στο μέτρο που, πράγμα που του αιτούντος δικαστηρίου έργο είναι να εξακριβώσει, η στο πλαίσιο των πιο πάνω δραστηριοτήτων περίθαλψη, αν παρεχόταν από ιατρούς και οδοντιάτρους, θα απαλλασσόταν του ΦΠΑ, ενώ, παρεχόμενη από φυσιοθεραπευτές, μπορεί να θεωρηθεί ανάλογης ποιότητας, λαμβανομένων υπόψη των επαγγελματικών προσόντων των τελευταίων.