Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 6ης Απριλίου 2006 (αίτηση του Verwaltungsgerichtshof για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — EMAG Handel Eder OHG κατά Finanzlandesdirektion für Kärnten (Υπόθεση C-245/04) (Προδικαστική παραπομπή - Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρα 8, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', 28α, παράγραφος 1, στοιχείο α', πρώτο εδάφιο, 28β, A, παράγραφος 1, και 28γ, A, στοιχείο α', πρώτο εδάφιο - Ενδοκοινοτική αποστολή ή μεταφορά αγαθών - Παραδόσεις - Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών - Αλυσιδωτές πράξεις - Τόπος των πράξεων)

 

 

 

(2006/C 143/17)

Γλώσσα διαδικασίας:η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: EMAG Handel Eder OHG

Καθού: Finanzlandesdirektion für Kärnten

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Verwaltungsgerichtshof — Ερμηνεία του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ.έκδ. 09/001, σ. 49) — Τόπος παραδόσεως στις «τριγωνικές συμβάσεις» ή στις «αλυσιδωτές πράξεις» — Αγορά εμπορευμάτων από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος από άλλη επιχείρηση, εγκατεστημένη στο ίδιο κράτος μέλος, που προμηθεύεται εμπορεύματα από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη, όταν τα εμπορεύματα αποστέλλονται απευθείας από τους προμηθευτές στην αγοράστρια επιχείρηση

Διατακτικό της αποφάσεως

1)Οσάκις δύο διαδοχικές παραδόσεις αφορώσες τα ίδια αγαθά, πραγματοποιηθείσες εξ επαχθούς αιτίας μεταξύ υποκειμένων στον φόρο ενεργούντων υπό την ιδιότητά τους αυτή, εκτελούνται με μία μοναδική ενδοκοινοτική αποστολή ή μία μοναδική ενδοκοινοτική μεταφορά των εν λόγω αγαθών, αυτή η αποστολή ή αυτή η μεταφορά μπορεί να καταλογιστεί μόνο σε μία από τις δύο παραδόσεις, η οποία θα είναι η μόνη απαλλασσομένη κατ' εφαρμογήν του άρθρου 28γ, A, στοιχείο α', πρώτο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17 Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 95/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου 1995.

Αυτή η ερμηνεία ισχύει ανεξαρτήτως του ποιος από τους υποκειμένους στον φόρο –πρώτος πωλητής, ενδιάμεσος αποκτών ή δεύτερος αποκτών– είναι αυτός που έχει την εξουσία διαθέσεως των αγαθών κατά τη διάρκεια της εν λόγω αποστολής ή της εν λόγω μεταφοράς.

2)Μόνον ο τόπος της παραδόσεως που εκτελείται με ενδοκοινοτική αποστολή ή μεταφορά αγαθών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο α', της έκτης οδηγίας 77/388, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 95/7· θεωρείται ότι βρίσκεται εντός του κράτους μέλους αναχωρήσεως της εν λόγω αποστολής ή της εν λόγω μεταφοράς. Ο τόπος της άλλης παραδόσεως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', της ιδίας οδηγίας· θεωρείται ότι βρίσκεται είτε εντός του κράτους μέλους αναχωρήσεως είτε εντός του κράτους μέλους αφίξεως της εν λόγω αποστολής ή της εν λόγω μεταφοράς, ανάλογα με το αν η παράδοση αυτή είναι η πρώτη ή η δεύτερη από τις δύο διαδοχικές παραδόσεις.