Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 4ης Μαΐου 2006 (αίτηση του VAT and Duties Tribunal, London — Ηνωμένο Βασίλειο, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Abbey National plc (with the Inscape Investment Fund as joined party) κατά Commissioners of Customs & Excise (Υπόθεση C-169/04) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 13, B, στοιχείο δ', σημείο 6 - Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων - Απαλλαγή - Έννοια της «διαχειρίσεως» - Καθήκοντα του θεματοφύλακα - Ανάθεση καθηκόντων διοικητικής διαχειρίσεως)

 

 

 

(2006/C 165/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

VAT and Duties Tribunal, London

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Abbey National plc (with the Inscape Investment Fund as joined party)

κατά

Commissioners of Customs & Excise

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — VAT and Duties Tribunal, London — Ερμηνεία του άρθρου 13 Β, στοιχείο δ', σημείο 6, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (EE L 145, σ. 1) — Απαλλαγή της διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων — Έκταση

Διατακτικό της αποφάσεως

1)Η έννοια της «διαχειρίσεως» αμοιβαίων κεφαλαίων του άρθρου 13, Β, στοιχείο δ', σημείο 6, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, αποτελεί αυτοτελή έννοια του κοινοτικού δικαίου, το περιεχόμενο της οποίας δεν μπορούν να τροποποιήσουν τα κράτη μέλη.

2)Το άρθρο 13, B, στοιχείο δ', σημείο 6, της έκτης οδηγίας 77/388 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι οι υπηρεσίες διοικητικής και λογιστικής διαχειρίσεως κεφαλαίων που παρέχει τρίτος διαχειριστής εμπίπτουν στην έννοια της «διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων», κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, αν αποτελούν ξεχωριστό σύνολο, εκτιμώμενο συνολικώς, και είναι συγκεκριμένες και ουσιώδεις για τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Αντιθέτως, δεν εμπίπτουν στην έννοια αυτή οι παροχές που αντιστοιχούν σε καθήκοντα θεματοφύλακα, όπως αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 7, παράγραφοι 1 και 3, και 14, παράγραφοι 1 και 3, της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).