Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 8ης Ιουνίου 2006 (αίτηση του Bundesfinanzhof — Γερμανία για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Finanzamt Eisleben κατά Feuerbestattungsverein Halle eV (Υπόθεση C-430/04) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Επίκληση του άρθρου 4, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο - Πράξεις πραγματοποιούμενες από ιδιώτη υποκείμενο στον φόρο που τελεί σε σχέση ανταγωνισμού με δημόσια αρχή - Οργανισμός δημοσίου δικαίου - Μη φορολόγησή του για τις πράξεις που πραγματοποιεί ως δημόσια αρχή)

 

 

 

(2006/C 178/03)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesfinanzhof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Finanzamt Eisleben

κατά

Feuerbestattungsverein Halle eV

Παρεμβαίνουσα: Lutherstadt Eisleben

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Bundesfinanzhof — Ερμηνεία του άρθρου 4, παράγραφος 5, εδάφιο 2, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (EE ειδ. έκδ. 09/001, σ. 0049) — Υπαγωγή στο φόρο των οργανισμών δημοσίου δικαίου για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, στο μέτρο που η μη υπαγωγή τους στον φόρο θα οδηγούσε σε σημαντικές στρεβλώσεις των όρων του ανταγωνισμού — Δυνατότητα ενώσεως ιδιωτικού δικαίου, υποκείμενης στο φόρο, η οποία εκμεταλλεύεται κρεματόριο και βρίσκεται σε ανταγωνισμό με κοινότητα που ασκεί παρόμοια δραστηριότητα απαλλασσόμενη του φόρου ή φορολογούμενη με πιο ευνοϊκό τρόπο, να επικαλεστεί τη διάταξη αυτή

Διατακτικό της αποφάσεως

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Ιδιώτης που τελεί σε σχέση ανταγωνισμού με οργανισμό δημοσίου δικαίου και προβάλλει τη μη επιβολή ΦΠΑ ή την επιβολή πολύ χαμηλής φορολογίας στον οργανισμό αυτό για τις δραστηριότητες τις οποίες ασκεί ως δημόσια αρχή βασίμως επικαλείται ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου το άρθρο 4, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, στο πλαίσιο διαφοράς, όπως αυτή της κύριας δίκης, μεταξύ ιδιώτη και εθνικής φορολογικής αρχής.