Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 8ης Ιουνίου 2006 (αίτηση του Bundesfinanzhof — Γερμανία για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — L.u.P. GmbH κατά Finanzamt Bochum-Mitte (Υπόθεση C-106/05)(Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Απαλλαγές - Άρθρο 13, Α, παράγραφοι 1, στοιχεία β' και γ', και 2, στοιχείο α' - Παροχή ιατρικής περιθάλψεως από οργανισμούς πλην των οργανισμών δημοσίου δικαίου - Περίθαλψη παρεχόμενη στο πλαίσιο ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος - Ιατρικές αναλύσεις πραγματοποιούμενες σε ιδιωτικού δικαίου εργαστήριο, ανεξάρτητο νοσηλευτικού ιδρύματος, κατόπιν εντολής γενικού ιατρού - Προϋποθέσεις χορηγήσεως της απαλλαγής - Εξουσία εκτιμήσεως των κρατών μελών - Όρια)

 

 

 

(2006/C 178/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesfinanzhof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

L.u.P. GmbH

κατά

Finanzamt Bochum-Mitte

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Bundesfinanzhof — Ερμηνεία του άρθρου 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 2, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (EE ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Απαλλαγές — Πράξεις στενά συνδεόμενες με νοσοκομειακή ή ιατρική περίθαλψη — Ιατρικές εργαστηριακές αναλύσεις τις οποίες ζητούν οι παθολόγοι

Διατακτικό της αποφάσεως

Το άρθρο 13, Α, παράγραφοι 1, στοιχεία β' και γ', και 2, στοιχείο α', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι οι ιατρικές αναλύσεις που αποσκοπούν στην προληπτική παρακολούθηση και εξέταση των ασθενών, οι οποίες πραγματοποιούνται, όπως αυτές της κύριας δίκης, από ιδιωτικού δικαίου εργαστήριο ανεξάρτητο νοσηλευτικού ιδρύματος, κατόπιν εντολής γενικών ιατρών, δύνανται να τύχουν της απαλλαγής που προβλέπει η εν λόγω διάταξη ως παροχές ιατρικής περιθάλψεως παρεχόμενες από άλλο ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου δεόντως αναγνωρισμένο, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως.

 

Το άρθρο 13, A, παράγραφοι 1, στοιχείο β', και 2, στοιχείο α', της εν λόγω οδηγίας δεν αποκλείουν εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία εξαρτά την απαλλαγή τέτοιων ιατρικών αναλύσεων από προϋποθέσεις οι οποίες, αφενός, δεν ισχύουν για την απαλλαγή παροχών ιατρικής περιθάλψεως εκ μέρους γενικών ιατρών οι οποίοι δίδουν την εντολή πραγματοποιήσεώς τους και, αφετέρου, διαφέρουν εκείνων που ισχύουν για πράξεις στενά συνδεόμενες με τις παροχές ιατρικών υπηρεσιών, κατά την έννοια της πρώτης των ως άνω διατάξεων.

 

Το άρθρο 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας αυτής αποκλείει εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία εξαρτά την απαλλαγή ιατρικών αναλύσεων πραγματοποιουμένων από ιδιωτικού δικαίου εργαστήριο ανεξάρτητο νοσηλευτικού ιδρύματος από την προϋπόθεση να πραγματοποιούνται υπό ιατρικό έλεγχο. Αντιθέτως, η διάταξη αυτή δεν αποκλείει η ίδια αυτή κανονιστική ρύθμιση να εξαρτά την απαλλαγή των εν λόγω αναλύσεων από την προϋπόθεση να αφορούν, κατά ποσοστό 40 % τουλάχιστον, ασφαλισμένους οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως.