Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 6ης Ιουλίου 2006 (αίτηση του Court of Appeal (Civil Division) — Ηνωμένο Βασίλειο για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Talacre Beach Caravan Sales Ltd κατά Commissioners of Customs & Excise (Υπόθεση C-251/05) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 28 - Απαλλαγή με δικαίωμα επιστροφής του καταβληθέντος φόρου - Πώληση αγαθών που φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή, εξοπλισμένων με αγαθά που φορολογούνται με τον κανονικό συντελεστή - Τροχόσπιτα - Ενιαία παράδοση)

 

 

 

(2006/C 212/14)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

Court of Appeal (Civil Division)

Διάδικοι στη διαδικασία της κύριας δίκης

Talacre Beach Caravan Sales Ltd

κατά

Commissioners of Customs & Excise

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Court of Appeal (Civil Division) — Ερμηνεία του άρθρου 28, παράγραφος 2, στοιχείο α', της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ L 145, σ. 1) — Αγαθά που υπάγονται σε μηδενικό συντελεστή (τροχόσπιτα) που πωλούνται μαζί με αγαθά υπαγόμενα στον κανονικό συντελεστή — Κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται αν η πώληση πρέπει να χαρακτηριστεί ως ενιαία για σκοπούς ΦΠΑ

Διατακτικό της αποφάσεως

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Όταν πραγματοποιείται μία μόνον παράδοση αγαθών, περιλαμβάνουσα, αφενός, ένα κύριο αγαθό για το οποίο η νομοθεσία του κράτους μέλους έχει θεσπίσει απαλλαγή με δικαίωμα εκπτώσεως του καταβληθέντος φόρου κατά την έννοια του άρθρου 28, παράγραφος 2, στοιχείο α', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για τη συμπλήρωση του κοινού συστήματος του φόρου προστιθεμένης αξίας και την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ (Προσέγγιση των συντελεστών ΦΠΑ), και, αφετέρου, ορισμένα αγαθά που, σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής αυτής, δεν απαγορεύεται το κράτος μέλος να επιβάλλει ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή στην παράδοση των αγαθών για τα οποία δεν ισχύει η απαλλαγή.