Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 13ης Ιουλίου 2006 [αίτηση του House of Lords (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — United Utilities plc κατά Επιτροπής of Customs & Excise (Υπόθεση C–89/05) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 13, B, στοιχείο στ' - Απαλλαγή των τυχερών παιχνιδιών - Πεδίο εφαρμογής - Δραστηριότητα «call centre»)

 

 

 

(2006/C 224/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

House of Lords

Διάδικοι στη διαδικασία της κύριας δίκης

United Utilities plc

κατά

Commissioners of Customs & Excise

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — House of Lords — Ερμηνεία του άρθρου 13, B, στοιχείο στ', της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (EE L 145, 13.06.1977, σ. 1) — Απαλλαγή των στοιχημάτων, λαχείων και λοιπών τυχερών παιγνίων από τον φόρο — Εφαρμογή της απαλλαγής σε υπηρεσίες εταιρίας η οποία δέχεται στοιχήματα από τηλεφώνου για λογαριασμό άλλης εταιρίας

Διατακτικό της αποφάσεως

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Το άρθρο 13, B, στοιχείο στ', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι η παροχή υπηρεσιών «call centre», που πραγματοποιείται προς όφελος ενός διοργανωτή στοιχημάτων από τηλεφώνου και που περιλαμβάνει την αποδοχή των στοιχημάτων για λογαριασμό του διοργανωτή από το προσωπικό του παρέχοντος τις εν λόγω υπηρεσίες, δεν αποτελεί πράξη συνάψεως στοιχήματος κατά την έννοια της διατάξεως αυτής και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να τύχει της προβλεπόμενης από τη διάταξη αυτή απαλλαγής από τον ΦΠΑ.