Διάταξη του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 6ης Ιουνίου 2006 [αίτηση του Commissione tributaria provinciale di Napoli και Commissione tributaria regionale di Firenze (Ιταλία), για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Casa di cura privata Salus SpA κατά Agenzia Entrate Ufficio Napoli 4 (Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-18/05 και C-155/05) (Άρθρο 104, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας - Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 13, B, στοιχείο γ' - Απαλλαγές - Παραδόσεις αγαθών που διατίθενται αποκλειστικά σε δραστηριότητα απαλλασσομένη του φόρου και που δεν έχουν δημιουργήσει δικαίωμα εκπτώσεως)

 

 

 

(2006/C 224/26)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούντα δικαστήρια

Commissione tributaria provinciale di Napoli και Commissione tributaria regionale di Firenze

Διάδικοι

Casa di cura privata Salus SpA (C-18/05) και Agenzia delle Entrate — Ufficio di Firenze 1 (C-155/05)

κατά

Agenzia Entrate Ufficio Napoli 4 (C-18/05) και Villa Maria Beatrice Hospital Srl (C-155/05) αντιστοίχως

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Commissione tributaria provinciale di Napoli — Ερμηνεία του άρθρου 13, Β, στοιχείο γ', της έκτης οδηγίας ΦΠΑ — Απαλλαγή στο εσωτερικό της χώρας — Απαλλαγή των παραδόσεων αγαθών τα οποία διατίθενται αποκλειστικά σε δραστηριότητα απαλλασσόμενη του φόρου ή τα οποία δεν εδημιούργησαν δικαίωμα εκπτώσεως — Άμεση εφαρμογή

Διατακτικό της διατάξεως

Το Δικαστήριο διατάσσει:

Το πρώτο μέρος του άρθρου 13, Β, στοιχείο γ', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι η απαλλαγή που προβλέπει ισχύει μόνο για τη μεταπώληση αγαθών που έχουν αγοραστεί προηγουμένως από υποκείμενο στον φόρο για τις ανάγκες απαλλασσόμενης, δυνάμει του ίδιου άρθρου, δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπήρχε δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου προστιθεμένης αξίας που καταβλήθηκε κατά την πρώτη αγορά τους.