Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 (αίτηση του Verwaltungsgerichtshof –Αυστρία– για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Rudi Heger GmbH κατά Finanzamt Graz-Stadt (Υπόθεση C-166/05) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Φορολογική συνάφεια - Άρθρο 9 - Παροχή υπηρεσιών συναφών προς ακίνητο - Μεταβίβαση δικαιωμάτων αλιείας επί συγκεκριμένου τμήματος υδατίνου ρεύματος)

 

 

 

(2006/C 261/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Rudi Heger GmbH

κατά

Finanzamt Graz-Stadt

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Verwaltungsgerichtshof — Ερμηνεία του άρθρου 9, παράγραφος 2, στοιχείο α', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ L 145, σ. 1) — Καθορισμός του τόπου φορολογήσεως — Έννοια της παροχής υπηρεσίας συναφούς προς ακίνητο — Μεταβίβαση εξ επαχθούς αιτίας δικαιωμάτων αλιείας σε συγκεκριμένο τμήμα ποταμού

Διατακτικό της αποφάσεως

Η μεταβίβαση δικαιώματος αλιείας υπό τη μορφή μεταβιβάσεως εξ επαχθούς αιτίας αδειών αλιείας αποτελεί παροχή υπηρεσιών συναφών προς ακίνητο, κατά την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 2, στοιχείο α', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση.