Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 3ης Οκτωβρίου 2006 [αίτηση της Commissione tributaria provinciale di Cremona (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Banca popolare di Cremona soc. coop. arl κατά Agenzia Entrate Ufficio Cremona (Υπόθεση C-475/03) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 33, παράγραφος 1 - Απαγόρευση εισπράξεως άλλων εθνικών φόρων εχόντων τον χαρακτήρα φόρου κύκλου εργασιών - Έννοια «φόρου κύκλου εργασιών» - Περιφερειακός ιταλικός φόρος επί των παραγωγικών δραστηριοτήτων)

 

 

 

(2006/C 294/05)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Commissione tributaria provinciale di Cremona

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Banca popolare di Cremona soc. coop. arl

κατά

Agenzia Entrate Ufficio Cremona

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Commissione tributaria provinciale di Cremona — Ερμηνεία του άρθρου 33 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/680/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ L 376, σ. 1) — Συμβατόν εθνικής κανονιστικής ρυθμίσεως περί επιβολής περιφερειακού φόρου επί των παραγωγικών δραστηριοτήτων

Διατακτικό της αποφάσεως

Το άρθρο 33 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/680/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν εμποδίζει τη διατήρηση μιας φορολογικής επιβαρύνσεως που εμφανίζει χαρακτηριστικά σαν του επίδικου στην κύρια δίκη φόρου.