Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 7ης Δεκεμβρίου 2006 [αίτηση του Cour d'appel (Luxembourg) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Administration de l'enregistrement et des domaines κατά Eurodental Sàrl (Υπόθεση C-240/05) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Απαλλαγές - Άρθρα 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο ε', 17, παράγραφος 3, στοιχείο β', και 28γ, A, στοιχείο α' - Δικαίωμα εκπτώσεως - Κατασκευή και επισκευή ειδών οδοντικής προσθετικής - Ενδοκοινοτικές πράξεις σχετιζόμενες με πράξεις που απαλλάσσονται στο εσωτερικό του κράτους μέλους - Επιπτώσεις του μεταβατικού καθεστώτος παρεκκλίσεων που προβλέπει το άρθρο 28, παράγραφος 3, στοιχείο α', σε συνδυασμό με το παράρτημα E, σημείο 2 - Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας - Μερική εναρμόνιση του ΦΠΑ)

 

 

 

(2006/C 331/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Cour d'appel

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Administration de l'enregistrement et des domaines

κατά

Eurodental Sàrl

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Cour d'appel του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου — Ερμηνεία των άρθρων 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο ε', 17, παράγραφος 3, στοιχείο β', και 28γ, A, στοιχείο α', της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (EE ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49), όπως τροποποιήθηκε — Δυνατότητα αφαιρέσεως του ΦΠΑ που πλήττει τα αγαθά που χρησιμοποιήθηκαν για ορισμένες ενδοκοινοτικές ενέργειες, ενώ οι ενέργειες αυτές απαλλάσσονται εφόσον πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας — Κατασκευή και επισκευή ειδών οδοντικής προσθετικής

Διατακτικό της αποφάσεως

Οι πράξεις που απαλλάσσονται του φόρου προστιθεμένης αξίας στο εσωτερικό των κρατών μελών, δυνάμει του άρθρου 13, Α, παράγραφος 1, στοιχείο ε', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 91/680/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για τη συμπλήρωση του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας και την τροποποίηση, ενόψει της κατάργησης των φορολογικών συνόρων, της οδηγίας 77/388, και 92/111/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1992, για τη λήψη μέτρων απλούστευσης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, δεν δημιουργούν δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου προστιθέμενης αξίας που καταβλήθηκε επί των εισροών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 3, στοιχείο β', της οδηγίας αυτής, ακόμη και όταν αποτελούν ενδοκοινοτικές πράξεις και ανεξαρτήτως του καθεστώτος του φόρου προστιθεμένης αξίας που εφαρμόζεται στο κράτος μέλος προορισμού.