Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 14ης Δεκεμβρίου 2006 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — VDP Dental Laboratory NV κατά Staatssecretaris van Financiën (Υπόθεση C-401/05) (Έκτη οδηγία περί ΦΠΑ - Απαλλαγές - Άρθρο 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο ε' - Έκταση της απαλλαγής - Παρασκευή και επισκευή ειδών οδοντικής προσθετικής από διαμεσολαβητή ο οποίος δεν έχει την ιδιότητα του οδοντίατρου ή του οδοντοτεχνίτη - Ανάθεση έργου σε οδοντοτεχνίτη ως υπεργολάβο)

 

 

 

(2006/C 331/28)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

VDP Dental Laboratory NV

κατά

Staatssecretaris van Financiën

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Hoge Raad der Nederlanden — Ερμηνεία των άρθρων 13, 17 και 28 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Έννοια των «παραδόσεων ειδών οδοντικής προσθετικής που πραγματοποιούνται από τους οδοντιάτρους και τους οδοντοτεχνίτες» — Παράδοση από πρόσωπο που υπόκειται στον φόρο το οποίο ανέθεσε σε οδοντοτεχνίτη την κατασκευή του είδους οδοντικής προσθετικής — Δικαίωμα εκπτώσεως του ΦΠΑ σε περίπτωση παραδόσεως εντός άλλου κράτους μέλους το οποίο έχει αποκλείσει την απαλλαγή

Διατακτικό της αποφάσεως

Το άρθρο 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο ε', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 95/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου 1995, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν έχει εφαρμογή επί των παραδόσεων ειδών οδοντικής προσθετικής που γίνονται από διαμεσολαβητή όπως ο της υποθέσεως της κύριας δίκης ο οποίος δεν έχει την ιδιότητα του οδοντίατρου ή του οδοντοτεχνίτη, αλλά απέκτησε τα είδη αυτά από οδοντοτεχνίτη.