Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 7ης Δεκεμβρίου 2006 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας (Υπόθεση C-13/06) (Παράβαση κράτους μέλους - Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Απαλλαγές - Άρθρο 13, B, στοιχείο α' - Εργασίες ασφαλίσεως - Οργανισμός ο οποίος παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας)

 

 

 

(2006/C 331/30)

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωπος: Δ. Τριανταφύλλου)

Καθής: Ελληνική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: Π. Μυλωνόπουλος και Κ. Μπόσκοβιτς)

Αντικείμενο της υποθέσεως

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση του άρθρου 13 Β, στοιχείο α', της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Απαλλαγή των σχετικών με τις ασφάλειες πράξεων — Οργανισμός οδικής βοήθειας που δεν εμπίπτει στις ασφαλιστικές οδηγίες, αλλά ασκεί ασφαλιστική δραστηριότητα κατά την έννοια του άρθρου 13 Β, στοιχείο α'

Διατακτικό της αποφάσεως

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1)Η Ελληνική Δημοκρατία, επιβάλλοντας φόρο προστιθέμενης αξίας επί των υπηρεσιών οδικής βοήθειας σε περίπτωση βλάβης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 13, Β, στοιχείο α', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση.

2)Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.