(Τελευταία Κωδικοποίηση: 19.03.2015)

 

Δ.ΟΡΓ.Α 1024637 ΕΞ2015: Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης και Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
β) Των άρθρων 1, 18 και 19 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Των άρθρων 54, 71 και 72 του π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύει.
ε) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28−1−2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Την ανάγκη ανακαθορισμού της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης και Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, για την βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας αυτών.
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Α.Μεταφέρουμε, από 02−03−2015, αρμοδιότητες του Τμήματος Β΄ −Διασταυρώσεων, Αξιολόγησης και Στόχευσης Ελεγχομένων και Οφειλετών της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών στο Τμήμα Α΄ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Ελέγχων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, μετονομάζουμε τα δύο Τμήματα σε «Τμήμα Β΄ Αξιολόγησης και Στόχευσης Οφειλετών» και «Τμήμα Α΄Επιχειρησιακού Σχεδιασμού – Διασταυρώσεων Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ευρημάτων», αντίστοιχα, ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητές τους και τροποποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασής μας «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», ως εξής:
1) Τροποποιούμε τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 18 «Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης», ως κατωτέρω: α) Διαγράφουμε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 αυτού και αναριθμούμε τις περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄ και στ’ σε β΄, γ΄, δ΄ και ε΄, αντίστοιχα.
β) Αντικαθιστούμε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 αυτού, ως εξής:
«3.β) Τμήμα Β΄Αξιολόγησης και Στόχευσης Οφειλετών»
γ) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο II. της παραγράφου 4 αυτού, ως εξής: «4.II. Τμήμα Β΄Αξιολόγησης και Στόχευσης Οφειλετών
(α) Η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου για την αξιολόγηση των οφειλετών, με σκοπό περαιτέρω ενέργειες.
(β) Η ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης (scoring) για την επιλογή της απαιτούμενης δράσης συμμόρφωσης οφειλετών.
(γ) Η ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό του εκτιμώμενου φόρου για όσους δεν υποβάλλουν δηλώσεις.»
δ) Διαγράφουμε την περίπτωση γ΄ της υποπαραγράφου IV. της παραγράφου 4 αυτού και αναριθμούμε τις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ σε γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.
2) Τροποποιούμε τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 19 «Διεύθυνση Ελέγχων», ως κατωτέρω:
α) Προσθέτουμε περίπτωση (η) στην παράγραφο 2 αυτού, ως εξής:
«(η) Η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, με πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής και την διεύρυνση της φορολογικής βάσης.»
β) Αντικαθιστούμε την περίπτωση Α΄ της παραγράφου 3 αυτού, ως εξής:
«3.α) Τμήμα Α΄ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Διασταυρώσεων Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ευρημάτων»
γ) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο Ι. της παραγράφου 4 αυτού, ως εξής: «4.Ι. Τμήμα Α΄ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Διασταυρώσεων Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ευρημάτων
(α) Η εκπόνηση ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής.
(β) Η αξιολόγηση και η πρόταση ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο ελέγχου, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο.
(γ) Ο καθορισμός των κριτηρίων για τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών υπηρεσιών και ο διαχωρισμός των φορολογουμένων ανά ελεγκτική υπηρεσία.
(δ) Η τήρηση και η ενημέρωση της βάσης δεδομένων εκδοτών και ληπτών εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων.
(ε) Η τήρηση Μητρώου εξωχώριων (offshore) εταιρειών και ο προγραμματισμός του ελέγχου αυτών.
(στ) Η δημιουργία υποδειγμάτων ανάλυσης κινδύνου με μαθηματικούς ή μη τρόπους και η εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα, καθώς και η επανατροφοδότηση αυτών με βάση νέα – συμπληρωματικά στοιχεία.
(ζ) Ο καθορισμός κριτηρίων και προδιαγραφών για την διενέργεια διασταυρώσεων με βάση τα στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και Τρίτων Φορέων, με χρήση της διαδικασίας data – mining.
(η) Η ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης (scoring) των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.
(θ) Η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου για την αξιολόγηση των ελεγχομένων, με σκοπό την στόχευση υποθέσεων.
(ι) Η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο και για την αποστολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με το Τμήμα Γ΄Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε θέματα Συμμόρφωσης και Ελέγχου της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών.
(ια) Η αξιοποίηση δεδομένων της βάσης καταγγελιών της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε), καθώς και παραβατών μεγάλης φοροδιαφυγής.
(ιβ) Οι διασταυρωτικές επαληθεύσεις επί συναλλαγών ή περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων.
(ιγ) Η διενέργεια στοχευμένων ερευνών και διασταυρώσεων προς επαλήθευση καταγγελιών ιδιωτών ή άλλων στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση τους από κάθε πηγή.»
Β.Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/ 8−4−2014 (Β΄865, 1079 και 1846) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ