Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 6ης Μαρτίου 2007 — Ceramika Paradyź κατά Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Υπόθεση C-168/06) «Άρθρο 104, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας — Πρώτη και έκτη οδηγία ΦΠΑ — Πραγματικά περιστατικά προγενέστερα της εντάξεως της Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου»

 

 

 

Προδικαστικά ερωτήματα — Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου— Όρια (Άρθρο 234 ΕΚ) (βλ. σκέψεις 21-25)

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Πολωνία) — Ερμηνεία του άρθρου 2, δεύτερο εδάφιο, της πρώτης οδηγίας 67/227/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί της εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 3), καθώς και του άρθρου 2, του άρθρου 10, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, και παράγραφος 2, και του άρθρου 27, παράγραφος 1, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Εθνική κανονιστική ρύθμιση προβλέπουσα την επιβολή πρόσθετου φόρου σε περίπτωση διαπιστώσεως παρατυπιών στη δήλωση που υποβάλλει ο υποκείμενος στον ΦΠΑ

Διατακτικό

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν είναι αρμόδιο να απαντήσει στα ερωτήματα του Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.