Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 19ης Απριλίου 2007 [αίτηση του Finanzgericht Hamburg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH κατά Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel (Υπόθεση C-455/05) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Απαλλαγές - Άρθρο 13, B, στοιχείο δ', σημείο 2 - Έννοια της «αναλήψεως υποχρεώσεων» - Ανάληψη υποχρεώσεως ανακαινίσεως ακινήτου - Άρνηση χορηγήσεως απαλλαγής)

 

 

 

(2007/C 96/23)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Finanzgericht Hamburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH

κατά

Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Finanzgericht Hamburg — Ερμηνεία του άρθρου 13, Β, στοιχείο δ', σημείο 2, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49), όπως έχει τροποποιηθεί — Έννοια της «αναλήψεως υποχρεώσεων» — Άρνηση χορηγήσεως απαλλαγής από τον φόρο κύκλου εργασιών για την ανάληψη υποχρεώσεως ανακαινίσεως

Διατακτικό της αποφάσεως

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Το άρθρο 13, B, στοιχείο δ', σημείο 2, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι ο όρος «ανάληψη υποχρεώσεων »αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής της διατάξεως αυτής τις μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, όπως η ανάληψη της υποχρεώσεως ανακαινίσεως ακινήτου.