Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 7ης Ιουνίου 2007 [αίτηση του Finanzgericht Köln (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Řízení Letového Provozu ČR, s. p. κατά Bundesamt für Finanzen (Υπόθεση C-335/05) (Δέκατη τρίτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 2, παράγραφος 2 - GATS - Ρήτρα του μάλλον ευνοουμένου κράτους - Ερμηνεία του παραγώγου κοινοτικού δικαίου υπό το πρίσμα των διεθνών συμφωνιών που έχει συνάψει η Κοινότητα)

 

 

 

(2007/C 170/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Finanzgericht Köln

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Řízení Letového Provozu ČR, s. p.

κατά

Bundesamt für Finanzen

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Finanzgericht Köln — Ερμηνεία του άρθρου 2, παράγραφος 2, της δέκατης τρίτης οδηγίας 86/560/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1986, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι σε έδαφος της Κοινότητας (EE L 326, σ. 40) — Δυνατότητα των κρατών μελών να εξαρτούν την επιστροφή του φόρου προστιθεμένης αξίας σε υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε τρίτο κράτος, μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), από εξασφάλιση αμοιβαιότητας εκ μέρους του κράτους αυτού — Συμφωνία προς τη ρήτρα του μάλλον ευνοουμένου κράτους, η οποία προβλέπεται στο άρθρο ΙΙ, παράγραφος 1, της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) — Ερμηνεία σύμφωνη προς την οδηγία

Διατακτικό της αποφάσεως

Το άρθρο 2, παράγραφος 2, της δέκατης τρίτης οδηγίας 86/560/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1986, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας στους υποκείμενους στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι σε έδαφος της Κοινότητας, πρέπει να ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι ο χρησιμοποιούμενος σε αυτό όρος «τρίτα κράτη» περιλαμβάνει το σύνολο των τρίτων κρατών και ότι η διάταξη αυτή δεν θίγει την εξουσία και την ευθύνη των κρατών μελών να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες όπως η γενική συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών.