Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 21ης Ιουνίου 2007 [αίτηση του Finanzgericht des Landes Brandenburg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Volker Ludwig κατά Finanzamt Luckenwalde (Υπόθεση C-453/05) (Έκτη οδηγία - ΦΠΑ - Έννοια της φράσης «πράξεις διαπραγματεύσεως πιστώσεων»)

 

 

 

(2007/C 183/16)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Finanzgericht des Landes Brandenburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Volker Ludwig

κατά

Finanzamt Luckenwalde

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Finanzgericht des Landes Brandenburg — Ερμηνεία του άρθρου 13, B, στοιχείο β', σημείο 1, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ L 145, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε — Έννοια του όρου «διαπραγματεύσεις πιστώσεων» — Άρνηση απαλλαγής από τον φόρο προμήθειας που εισέπραξε οικονομικός σύμβουλος από εταιρία παροχής οικονομικών συμβουλών, της οποίας είναι υποαντιπρόσωπος, ως αμοιβή για τη σύναψη συμβάσεως παροχής πιστώσεως, όταν δεν υφίσταται συμβατική σχέση μεταξύ του οικονομικού συμβούλου και των συμβαλλομένων στη σύμβαση παροχής πιστώσεως

Διατακτικό της αποφάσεως

1)Το γεγονός ότι υποκείμενος στον φόρο αναλύει την οικονομική κατάσταση των πελατών οι οποίοι εξευρέθησαν με δική του φροντίδα με σκοπό να τους χορηγηθούν πιστώσεις δεν εμποδίζει την αναγνώριση παροχής υπηρεσίας διαπραγματεύσεως πιστώσεων απαλλασσόμενης φόρου κατά την έννοια του άρθρου 13, Β, στοιχείο δ', σημείο 1, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, αν, υπό το φως των προαναφερόμενων στοιχείων ερμηνείας, η παροχή υπηρεσίας διαπραγματεύσεως των πιστώσεων που προσέφερε ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο πρέπει να θεωρηθεί ως η κύρια παροχή σε σχέση με την οποία η παροχή υπηρεσίας οικονομικού συμβούλου είναι παρεπόμενη, οπότε η τελευταία συμμερίζεται τη φορολογική μοίρα της πρώτης. Εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να προσδιορίσει αν η διαφορά της οποίας επιλαμβάνεται αφορά μια τέτοια περίπτωση.

2)Το γεγονός ότι υποκείμενος στον φόρο δεν συνδέεται συμβατικώς με κανένα από τους συμβαλλομένους σε πιστωτική σύμβαση για τη σύναψη της οποίας συνέβαλε και δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με έναν από τους συμβαλλομένους αυτούς δεν εμποδίζει όπως ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο παρέχει υπηρεσία διαπραγματεύσεως πιστώσεων απαλλασσόμενη του φόρου κατά την έννοια του άρθρου 13, B, στοιχείο δ', σημείο 1, της έκτης οδηγίας 77/388.