Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 14ης Ιουνίου 2007 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College) κατά Staatssecretaris van Financiën (Υπόθεση C-434/05) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Απαλλαγές - Άρθρο 13, A, παράγραφοι 1, στοιχείο θ', και 2 - Απόσπαση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα υποδοχής, έναντι αμοιβής, εκπαιδευτικού απασχολούμενου σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα)

 

 

 

(2007/C 183/14)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)

κατά

Staatssecretaris van Financiën

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Hoge Raad der Nederlanden — Ερμηνεία του άρθρου 13, Α, παράγραφος 1, στοιχείο θ', της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49). — Περιεχόμενο της απαλλαγής που προβλέπεται στη διάταξη αυτή — Διάθεση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, αντί αμοιβής, ενός εκπαιδευτικού του οποίου εργοδότης είναι άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα

Διατακτικό της αποφάσεως

1)Το άρθρο 13, Α, παράγραφος 1, στοιχείο θ', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η φράση «την αγωγή των παιδιών ή των νέων, τη σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση ή επανακατάρτιση» δεν αφορά την εξ επαχθούς αιτίας απόσπαση καθηγητή σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, στο οποίο ο εν λόγω καθηγητής ασκεί σε προσωρινή βάση εκπαιδευτικά καθήκοντα υπό την ευθύνη του ιδρύματος αυτού, ακόμη και αν το ίδρυμα από το οποίο αποσπάσθηκε αποτελεί επίσης οργανισμό δημοσίου δικαίου με εκπαιδευτικό χαρακτήρα ή άλλο οργανισμό που το οικείο κράτος μέλος αναγνωρίζει ότι επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς.

Το άρθρο 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο θ', της έκτης οδηγίας 77/388, σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του ίδιου αυτού άρθρου, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η εξ επαχθούς αιτίας απόσπαση καθηγητή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο ασκεί σε προσωρινή βάση εκπαιδευτικά καθήκοντα υπό την ευθύνη του ιδρύματος αυτού αποτελεί δραστηριότητα απαλλασσόμενη από τον ΦΠΑ, στο μέτρο που πρόκειται για παροχή υπηρεσιών «στενά συνδεόμενη» με την εκπαίδευση, κατά την έννοια της ίδιας αυτής διατάξεως, εφόσον αποτελεί μέσο λήψεως της θεωρούμενης ως κύριας παροχής εκπαιδεύσεως υπό τις καλύτερες συνθήκες, υπό τον όρο, ωστόσο, την τήρηση του οποίου πρέπει να εξακριβώσει ο εθνικός δικαστής, ότι:

—τόσο η κύρια παροχή όσο και η απόσπαση που συνδέεται στενά με αυτή πραγματοποιούνται από οργανισμούς προβλεπόμενους στο εν λόγω άρθρο 13, Α, παράγραφος 1, στοιχείο θ', λαμβανομένων υπόψη, ενδεχομένως, των προϋποθέσεων που προβλέπει το οικείο κράτος μέλος κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2, στοιχείο α', του ίδιου αυτού άρθρου,

2)—η φύση ή η ποιότητα της εν λόγω αποσπάσεως είναι τέτοια ώστε, χωρίς τη συνδρομή της υπηρεσίας αυτής, δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι η εκπαίδευση που παρέχεται εντός του ιδρύματος υποδοχής και, ως εκ τούτου, η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι φοιτητές στο ίδρυμα αυτό θα είναι ίσης αξίας και

—η απόσπαση αυτή δεν σκοπεί κυρίως στην εξασφάλιση συμπληρωματικών εσόδων μέσω της πραγματοποιήσεως πράξεων αμέσως ανταγωνιζομένων τις πράξεις εμπορικών επιχειρήσεων που υπόκεινται σε φόρο προστιθεμένης αξίας.