Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 18ης Ιουλίου 2007 (αίτηση του Conseil d'État, Γαλλία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Société thermale d'Eugénie-Les-Bains κατά Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Υπόθεση C-277/05) (ΦΠΑ - Πεδίο εφαρμογής - Αρραβώνας που καταβάλλεται στο πλαίσιο συμβάσεως παροχής υπηρεσιών υποκείμενων στον ΦΠΑ και παρακρατείται από τον παρέχοντα τις υπηρεσίες σε περίπτωση υπαναχωρήσεως - Χαρακτηρισμός)

 

 

 

(2007/C 211/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Conseil d'État

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Société thermale d'Eugénie-Les-Bains

κατά

Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Conseil d'Etat (Γαλλία) — Ερμηνεία του άρθρου 2, παράγραφος 1, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Πεδίο εφαρμογής — Προκαταβολή η οποία καταβάλλεται στο πλαίσιο συμβάσεως παροχής υπηρεσιών υπαγόμενων στον φόρο προστιθέμενης αξίας και την οποία διατηρεί ο παρέχων τις υπηρεσίες σε περίπτωση υπαναχωρήσεως του αντισυμβαλλόμενου μέρους — Χαρακτηρισμός της υπηρεσίας κρατήσεως ως αμοιβής ή ως αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας

Διατακτικό της αποφάσεως

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Τα άρθρα 2, παράγραφος 1, και 6, παράγραφος 1, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι το ποσό που προκαταβάλλεται ως αρραβώνας στο πλαίσιο συμβάσεων παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών υποκείμενων στον ΦΠΑ και παρακρατούνται από τον έχοντα την εκμετάλλευση ξενοδοχειακής εγκαταστάσεως σε περίπτωση που ο πελάτης κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχωρήσεως πρέπει να λογίζεται ως κατ' αποκοπήν αποζημίωση για την καταγγελία της συμβάσεως, καταβαλλόμενη προς αποκατάσταση της ζημίας που προκαλείται λόγω της αδυναμίας του πελάτη να εκπληρώσει την παροχή του και μη συνδεόμενη με την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και, επομένως, ως μη υποκείμενη στον ΦΠΑ.