ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/5005948/ΕΞ2015/12-3-15
Κοινοποίηση Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων ιριδιζουσών πεστρόφων καταγωγής Τουρκίας

 

ΣΧΕΤ: Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5013134 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την υπ'αριθμ 316 Απόφαση της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2015 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ЕЕ ( σειρά L56/27.02.2015) και ισχύει από 27.02.2015, σύμφωνα με την οποία περατώνεται η διαδικασία αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων ιριδιζουσών πεστρόφων που κατατάσσονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ ex 0301 9190, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 και ex 0305 43 00 καταγωγής Τουρκίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :
1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και
2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν, με το αποστελλόμενο φύλλο , το ταυταριθμο φύλλο του πίνακα προϊόντων για τα οποία διεξάγεται έρευνα αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης, (σχετική).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ